Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΗΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΤΙΜΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥΣ.


Ως  τιμή  πρώτης  προσφοράς για τον  πλειστηριασμό  ακίνητου ορίζεται  η  αξία  που προκύπτει  από τον προσδιορισμό  της  αξίας του, σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 41α  του  νόμου 1249/1982.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΛΗΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ.

Δεν  επιτρέπεται  η επιβολή κατάσχεσης για ικανοποίηση απαιτήσεων  πιστωτικών ιδρυμάτων και  εταιρειών παροχής πιστώσεων,  καθώς και  των  εκδοχέων  των  απαιτήσεων  αυτών, από  καταναλωτικά  δάνεια και πιστωτικές  κάρτες,  επί ακίνητου του οφειλέτη, το οποιο αποδεδειγμενα  αποτελεί  την μοναδική κατοικία  του,  εφόσον ασκηθεί  από τον  ίδιο , όντος  προθεσμίας 15 ημερών  αφότου γίνει η πρώτη  μετά  την  επιταγή  πράξη εκτέλεσης, ανακοπή κατά  του  σχετικού  τίτλου εκτέλεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 933 ΕΠ. ΚΠΟΛΔ και συντρέχουν σωρευτικός, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α) η απαίτηση  της τράπεζας στο  σύνολο της ,  όπως  βεβαιώνεται στο σχετικό τιτλο  εκτέλεσης,  δεν  υπερβαίνει  το  ποσό των είκοσι χιλιάδων   ευρώ.

Β)  δεν  έχει  εγγραφεί,  με  τη βούληση  του οφειλέτη, επί του ακίνητου αυτού προσημείωση  υποθήκη υπέρ της  δικαιούχου τράπεζας.

Γ)  ο οφειλέτης  βρίσκεται σε αποδεδειγμένη αδυναμία να εκπλήρωση τη συμβατική του υποχρέωση. Εάν  δεν  έχει ασκηθεί ανακοπή του  πρώτου  εδαφίου η αυτή απορριφτεί  τελεσίδικος,  δεν εμποδίζεται η  επιβολή  κατάσχεσης.