Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΧΕΧΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 1.500 ΕΥΡΩ


ΝΟΜΟΣ 3714/ΑΡΦΥΛΛΟΥ 231 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΑΘΡΟ 4

Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση μισθών - συντάξεων  και ασφαλιστικών βοηθημάτων περιοδικά εφόσον  το  ποσόν αυτών μηνιαίως  είναι μικρότερο  των  χιλίων  ευρώ, ( το  ποσόν αυτό διεμορφώθη φέτος στα  1.500 ευρώ), στις  δε  περιπτώσεις  που υπερβαίνει το  ποσό  αυτό επιτρέπεται η  κατάσχεση  επί του ενός τετάρτου  αυτών, το εναπομείναν ποσόν  δεν μπορεί να  είναι κατώτερο των 1.500 ευρώ.