Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017


ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ   ΤΟ   ΠΟΣΟΝ   ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ  ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΤΙΣΟΥΝ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟ 2017.
1)ΜΕΧΡΙ ΕΙΣΟΟΔΗΜΑ 10.000 ΕΥΡΩ 10%.

2) ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 10.000 ΕΥΡΩ ΜΕΧΡΙ 30.000 ΕΥΡΩ 15%.

3)ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 30.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΝΩ 20%.

4) ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ 70 ΕΤΩΝ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ.5) ΤΑ ΑΤΟΜΑ   ΜΕ   80%    ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ ΔΕΝ  ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ   ΣΤΗΝ   ΣΥΛΛΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ.    

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 115
Άρθρο 1 Για να διατηρηθεί η μείωση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4172/2013, ο φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δηλαδή κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Παροχών Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010 (μεταφορά πίστωσης, εντολές άμεσης χρέωσης, πάγιες εντολές), και διενεργούνται μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet) κ.λπ., το ελάχιστο ποσό των οποίων προσδιορίζεται ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματος του, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: Εισόδημα (σε ευρώ) Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή Και μέσα πληρωμής με κάρτα (Προοδευτική εφαρμογή)
 1-10.000 10% 10.000,01-30.000 15% 30.000,01 και άνω 20% και μέχρι 30.000 ευρώ Η κλίμακα της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται προοδευτικά, έτσι ώστε ο συντελεστής του επόμενου κλιμακίου να υπολογίζεται μόνον στο υπερβάλλον ποσό του εισοδήματος.
 Άρθρο 2 Οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών λαμβάνονται υπόψη, εφόσον περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:
Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά).
Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός).
Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση).
 Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων.
Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες).
Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων.
Ομάδα 8 (Επικοινωνίες).
Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών.
 Ομάδα 10 (Εκπαίδευση).
 Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια).
Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).
Άρθρο 3 1. Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.4172/2013, οι φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω, άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. 2. Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και οι παρακάτω κατηγορίες φορολογουμένων:
 α. Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 της παρούσας.
β. Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.
 γ. Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
 δ. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ, σύμφωνα με την περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013.
 ε. Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος τους, σύμφωνα με την περ.δ' της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013.
στ. Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
 ζ. Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
 η. Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
3. Οι φορολογούμενοι των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου υποχρεούνται να προσκομίσουν αποδείξεις ίσης αξίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας. Οι αποδείξεις φυλάσσονται για μελλοντικό έλεγχο.
Άρθρο 4 Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και προσκόμισης αποδείξεων για την πραγματοποίηση δαπανών, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και οι φυλακισμένοι.
 Άρθρο 5 Το ποσό των δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά Τεύχος Β’ 145/25.01.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών. Εάν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό της κλίμακας του άρθρου 1 της παρούσας, τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).
 Άρθρο 6 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2017.

 Η Υφυπουργός ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ.

Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017


ΑΠΟ 1/1/2017 ΤΟ ΕΚΑΣ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 50%.

ΤΙ  ΑΛΛΑΓΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1-1-2017 ΣΤΟ ΕΚΑΣ    ΤΩΝ    ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ. 
ΜΕ ΜΙΣΘΟ ΜΕΧΡΙ 7.216 ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΚΑΣ 115 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ.
ΜΕ ΜΙΣΘΟ ΑΠΟ 7.216.01 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 7.972 ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΠΟΣΑ.
ΜΕ ΜΙΣΘΟ 7216.01 ΕΩΣ 7.518 ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΚΑΣ 86,25 ΜΗΝΙΑΙΩΣ.
ΜΕ ΜΙΣΘΟ 7.518.01 ΜΕΧΡΙ 7.720 ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 57,50 ΜΗΝΙΑΙΩΣ
ΜΕ ΜΙΣΘΟ 7.720.01 ΜΕΧΡΙ 7.972.00 ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 28,75  ΜΗΝΙΑΙΩΣ.
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΕΚΑΣ  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 65 ΕΤΩΝ.   
    
ΦΕΚ 4101- ΤΕΥΧΟΣ Β- 20-12-2016
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 1 Αναπροσαρμογή ποσών Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2017.
2 Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης δέκα επτά (17) οδηγών αυτοκινήτων μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που υπηρετούν στο Υπουργείο Υγείας.
3 Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε ένα (1) υπάλληλο μόνιμο που υπηρετεί στο Υπουργείο Υγείας. 4 Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε δύο (2) υπαλλήλους που υπηρετούν στο Υπουργείο Υγείας. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 5 Διόρθωση σφάλματος στη με αρ. πρωτ. 116091/ Ζ1/14.7.2016 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 2252/20-07-2016 (τ.Β’). ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 11321/51600/1975 (1) Αναπροσαρμογή ποσών Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2017. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 4387/2016 (Α, 85) όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 9 του άρθρου δεύτερου του ν. 4393/2016 (Α,106) και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α, 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
 3. Τις διατάξεις του π. δ/τος 113/2014 (Α, 180) «Οργα- νισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ/τος 24/2015 (Α, 20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (A, 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, και την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 73/2015 (Α,116) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 6. Την αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/09.10.2015 (Β, 2169) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. οικ.54051/Δ9.14200/ 22-11-2016 (Β, 3801) υπουργική απόφαση και ισχύει.
7. Τις διατάξεις της αριθ. Υ29/9.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού (Β’ 2168) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
 8. Το αριθμ. οικ.51319/1813/8-11-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας και επιθεώρησης Ν.Π.Δ.Δ. της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Εισηγητική έκθεση της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις της προτεινόμενης Κοινής υπουργικής απόφασης».
9. Την αριθ. πρωτ. Δ6/Α/ΦΙ/οικ.58086/3279/14-12-2016 Βεβαίωση Εγγραφής Πίστωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) ύψους τριακοσίων δεκατριών εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (313,4 εκατ. ευρώ) η οποία θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συγκεκριμένα από τις πιστώσεις ΚΑΕ 2737 του Φ33.210, αποφασίζουμε: Από 1.1.2017 έως 31.12.2017, το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), καταβάλλεται αποκλειστικά σε ήδη συνταξιούχους, καθώς και σε δικαιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. κατ’ άρθρο 53 του ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 20 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4101 40487 40488 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 4101/20.12.2016 ν. 4387/2016 οργανισμών κύριας ασφάλισης εκτός των συνταξιούχων του ΟΓΑ, καθώς και της Τράπεζας της Ελλάδος, των οποίων η συνταξιοδότηση αρχίζει πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, ως εξής: Άρθρο 1 Προϋποθέσεις χορήγησης Ε.Κ.Α.Σ.
1. Για την καταβολή του επιδόματος πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλικίας. Σε περίπτωση συμπλήρωσης του 65ου έτους ηλικίας εντός του 2017, το επίδομα καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου της συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας μήνα.
β. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο (7.972) ευρώ. Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων, θυμάτων πολεμικής περιόδου και κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, θυμάτων τρομοκρατίας, καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα.
 γ. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να   μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (8.884) ευρώ.
 δ. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των έντεκα χιλιάδων (11.000) ευρώ.
ε. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται κατά το μήνα έκδοσης της παρούσας υπουργικής     απόφασης, στο  οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, να μην υπερβαίνει τα εξακόσια εξήντα τέσσερα (664) ευρώ. ‘
στ. Τα παραπάνω ποσά, των περιπτώσεων β, γ και δ, αφορούν σε εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2015 και δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016. ‘
Άρθρο 2 Ποσά Επιδόματος ΕΚΑΣ
 α. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές) μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα ή βοηθήματα και μέχρι επτά χιλιάδες διακόσια δεκαέξι (7.216.00) ευρώ καταβάλλεται επίδομα ποσού εκατόν δέκα πέντε (115) ευρώ μηνιαίως.
β. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από επτά χιλιάδες διακόσια δεκαέξι ευρώ και ένα λεπτό (7.216.01) ευρώ και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο (7.972,00) ευρώ καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος (Ε.Κ.Α.Σ.), σύμφωνα με τα παρακάτω:
αα. Από επτά χιλιάδες διακόσια δεκαέξι ευρώ και ένα λεπτό (7.216,01) ευρώ και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων πεντακοσίων δεκαοκτώ (7.518,00) ποσό ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (86,25).
ββ. Από επτά χιλιάδες πεντακόσια δέκα οκτώ ευρώ και ένα λεπτό (7.518,01) και μέχρι του ποσού των επτά χιλιά- δων επτακοσίων είκοσι (7.720,00) ευρώ, ποσό πενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (57,50).
γγ. Από επτά χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ και ένα λεπτό (7.720,01) και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο (7.972,00) ευρώ, ποσό είκοσι οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (28,75).
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2016.
 Οι Υπουργοί Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Ι Αριθμ. Α1α/Γ.Π/οικ.94749 (2) Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης δέκα επτά (17) οδηγών αυτοκινήτων μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που υπηρετούν στο Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων  δανείων,  μισθολογικές ρυθμίσεις και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α/ 16.12.2015).
β) Του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 29/Α/19- 3-2015).
 γ). Το άρθρο π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α/28-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας όπως ισχύει».
δ) Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015).
 2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη ύψους 60.000 ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του 2017 και ειδικότερα από τους ΚΑΕ 0511 και ΚΑΕ 0512 του Φ. 110, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση δέκα επτά (17) Οδηγών αυτοκινήτων, μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, έως 31-12-2017 και για είκοσι (20) ώρες το μήνα στον καθένα για απογευματινή εργασία και δέκαέξι (16) ώρες το μήνα στον καθένα για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών. Τεύχος Β’ 4101/20.12.2016 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40489 Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων κρίνεται απολύτως αναγκαία προκειμένου να καλύψουν έκτακτες ανάγκες (σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες κ.λπ.), καθώς και να καλύψουν επείγουσες και έκτακτες ανάγκες σε όλη την Επικράτεια, όπως: μεταφορά σκηνών, κουβερτών, ιατροφαρμακευτικού υλικού, ιματισμού, τροφίμων, μεταφορά αίματος στα Νοσοκομεία, μετακινήσεις Υγιεινολόγων, Μηχανικών, επιτροπών και άλλων εξειδικευμένων υπαλλήλων οι οποίοι κινούνται σε όλη την Ελλάδα για ελέγχους ιδρυμάτων, υδραγωγείων, πηγών, ποταμών, Νοσοκομείων, εξυπηρέτηση ΠΣΕΑ, ΕΚΕΠΥ κ.λπ.
Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά τις ώρες 15:00 έως 22:00 και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες από 15:00 έως 20:00. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικής Μέριμνας και Αυτοκινήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωριακή εργασία δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμμένης πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2016 Ο Υπουργός ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ι Αριθμ. Α1α/οικ.94720 (3) Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε ένα (1) υπάλληλο μόνιμο που υπηρετεί στο Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
 α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α/ 16.12.2015).
 β) Του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 29/Α/ 19.3.2015).
2. Το π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α/28-8-2014) Οργανι- σμός του Υπουργείου Υγείας όπως ισχύει».
 γ) Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη ύψους 1.500 ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους και ειδικότερα από τον ΚΑΕ 0511 του Φ. 110, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου έως 31-12-2017, στον κάτωθι μόνιμο υπάλληλο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπη- ρεσιών και Υποστήριξης, Τμήματος Τεχνικής Μέριμνας και Αυτοκινήτων που υπηρετεί στο Υπουργείο Υγείας, και που θα απασχοληθεί υπερωριακά για την αναδιάρθρωση των χώρων στέγασης των υπηρεσιών, την εξασφάλιση λειτουργικότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, λόγω του ότι έχουν αρχίσει εργασίες ελαιοχρωματισμού και οι οποίες δεν έχουν τελειώσει ακόμη για να υποδεχθούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες: 1. ένας (1) υπάλληλος μόνιμος, κλάδου ΥΕ εργατών, με βαθμό Δ’ και ΜΚ 10. Οι ώρες απογευματινής απασχόλησης δεν θα υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες ανά μήνα. Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωρια- κή εργασίας δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμμένης πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται ο Προϊστάμενος του τμήματος Τεχνικής Μέριμνας και Αυτοκινήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Υποστήριξης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2016 Ο Υπουργός ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ι Αριθμ. Α1α/Γ.Π/οικ.94725 (4) Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε δύο(2) υπαλλήλους που υπηρετούν στο Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015).
 β) Του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 29/Α/ 19-3-2015).
γ). Το π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α/28-8-2014) «Οργανι- σμός του Υπουργείου Υγείας όπως ισχύει».
 δ) Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015).

 2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη ύψους 2.500 ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους και ειδικότερα από τον ΚΑΕ 0511 του Φ. 110, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την αποζημίωση εργασίας καθ’υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, έως 31-12-2017 σε δύο (2) υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας, που θα απασχοληθούν υπερωριακά για την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, λόγω των ιδιαιτέρων αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης, ως εξής: 40490 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 4101/20.12.2016 1. ένας (1) υπάλληλος μόνιμος, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Γ και ΜΚ 11. 2. ένας (1) υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Δ’, και ΜΚ 7. Οι ώρες απογευματινής απασχόλησης δεν θα υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο ανά μήνα. Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωριακή εργασίας δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμμένης πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2016 Ο Υπουργός ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (5) Στη με αριθμ .πρωτ. 116091/Ζ1/14-07-2016 απόφαση της αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Μετονομασία Τομέα του Τμή- ματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του γνωστικού αντικειμένου», που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 2252/20-07-2016 (τ.Β’), διορθώνεται στο άρθρο μόνο, παρ. 1 από το εσφαλμένο: «Τομέα Ορθοδοντικής, Παιδοδοντιατρικής, Προληπτικής και Περιοδοντολογίας», στο ορθό: «Τομέα Ορθοδοντικής, Παιδοδοντιατρικής, Προληπτικής Οδοντιατρικής και Περιοδοντολογίας». (Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων) Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000 Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *0204101


Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016


Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ TΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ Β ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΙΧΑΛΗΣ   ΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΑΛΑΜΙΝΙΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ ΤΟΥΣ.

.


Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

ΠΟΣΟ   ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΚΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΕΤΑΙ  ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΙΚΑ.
1) ΕΩΣ  7.216   ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 230 ΕΥΡΩ.
2) ΑΠΟ 7.216,01  ΕΩΣ 7.518   172.50 ΕΥΡΩ.
3) ΑΠΟ 7.518.01 ΕΩΣ 7.720 115 ΕΥΡΩ.
4) ΑΠΟ7.720,01 ΕΩΣ 7.972 57,50 ΕΥΡΩ.   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) ΤΜΗΜΑ A΄ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10 Πληροφορίες: κ.κ. Γκίκα Φ., Καραμπλιάνη Α., Μαυρίδου Γ. ΤΗΛΕΦΩΝΑ :210-33681225, 127, 128 210-3368109, 110, 113, 124 210-3368166, 223, 337, 338 Αθήνα, 1/6/2016 Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/οικ.22102/922 ΠΡΟΣ: Όλους τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (πλην ΟΓΑ) ΚΟΙΝ : 1. Γενικό Λογιστήριο του Κράτος Κάνιγγος 29 Τ.Κ. 10682, Αθήνα 2. ΗΔΙΚΑ Λαγουμιτζή 40 και Συγγρού 101 11745 ΑΘΗΝΑ ΘΕΜΑ : Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 92 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85, Α΄) «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ». Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Α85/12-5-2016 έχει δημοσιευθεί ο νόμος 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογικού εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», με το άρθρο 92 του οποίου επέρχονται τροποποιήσεις στο ισχύον νομικό καθεστώς όσον αφορά στους δικαιούχους και στις προϋποθέσεις και τα καταβαλλόμενα ποσά του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ). Κατ’ αρχάς, το ΕΚΑΣ χαρακτηρίζεται ως ειδικό προνοιακό επίδομα , η δαπάνη για την καταβολή του οποίου βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό (άρθρο 91). Ειδικότερα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 92 , σας γνωρίζουμε τα εξής: Α. Δικαιούχα πρόσωπα
1.Το ΕΚΑΣ καταβάλλεται (εφόσον ,επιπρόσθετα, πληρούνται οι ηλικιακές προϋποθέσεις, τα εισοδηματικά κριτήρια και οι λοιπές προϋποθέσεις που ακολουθούν): α) σε όσους λαμβάνουν ήδη κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4387/2015 σύνταξη (γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου) των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ), καθώς και της Τράπεζας της Ελλάδος,

2 β) σε όσους δικαιούνται σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου) από τους ανωτέρω οργανισμούς κύριας ασφάλισης, η καταβολή της οποίας - σύμφωνα με την απόφαση συνταξιοδότησης του αρμόδιου φορέα κύριας ασφάλισης - αρχίζει πριν από την έναρξη ισχύος του ν.4387/2015 (ήτοι μέχρι και 12/5/2016). Επομένως, όσοι καταστούν συνταξιούχοι των ανωτέρω φορέων κύριας ασφάλισης από την 13/5/2016 και εφεξής δεν δικαιούνται το ΕΚΑΣ (ανεξαρτήτως αν πληρούν ή όχι τα κριτήρια της παραγράφου Β του παρόντος).
 Β. Προϋποθέσεις καταβολής του ΕΚΑΣ για το έτος 2016 Για να δικαιωθούν το ΕΚΑΣ έτους 2016 τα πρόσωπα της παραγράφου Α θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 α) να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Το προαναφερόμενο όριο ηλικίας δεν απαιτείται για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό 80% και άνω και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους. Στην περίπτωση που κάποιος, ο οποίος υπάγεται στα δικαιούχα πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου Α του παρόντος, συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας (65ο ) εντός του 2016 δικαιούται το ΕΚΑΣ 2016 και αυτό καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου της συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας μήνα.
β) το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα) μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο (7.972) ευρώ. Προκειμένου να προσδιορισθεί το εισόδημα αυτό δεν λαμβάνονται υπόψη: - τα ποσά που αντιστοιχούν σε σύνταξη θυμάτων πολέμου και αναπήρων πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση στρατιωτικής υπηρεσίας καθώς και θυμάτων τρομοκρατίας. Στο σημείο αυτό και για την αποφυγή παρερμηνειών σημειώνεται, ότι ως προς τα θύματα πολεμικής περιόδου και κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, σχετική αναλυτική ερμηνεία έχει δοθεί με το έγγραφο του Υπουργείου Φ80000/126/24.6.2015, - τα ποσά που αντιστοιχούν στα προνοιακά επιδόματα αρμοδιότητας Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που χορηγούνται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης . Αντίθετα, συνυπολογίζονται στο κριτήριο αυτό το επίδομα απόλυτης αναπηρίας, το επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας, το καθαρό ποσό από συντάξεις και μισθούς αλλοδαπής προέλευσης, τα ποσά στρατιωτικής σύνταξης που χορηγούνται σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου.

γ) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (8.884) ευρώ.

 δ) Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των έντεκα χιλιάδων (11.000) ευρώ. Τα ποσά που ορίζονται στις ανωτέρω περιπτώσεις β, γ, δ αφορούν εισοδήματα που δηλώθηκαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, δηλαδή εξετάζονται τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1.1.2014 έως 31.12.2014. 3
ε) Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στο συνταξιούχο κατά το μήνα έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης διάταξης (ήτοι, σύνταξη μηνός Μαΐου 2016), συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως επιδομάτων να μην υπερβαίνει τα εξακόσια εξήντα τέσσερα (664) ευρώ. Διευκρινίζουμε στο σημείο αυτό ότι για την εξέταση του κριτηρίου αυτού ο κρίσιμος μήνας (Μάιος 2016) πρέπει να είναι μήνας πλήρους συνταξιοδότησης. Τα καταβληθέντα από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα ποσά ΕΚΑΣ δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση των ανωτέρω εισοδηματικών κριτηρίων.

στ) Ειδικά όσον αφορά στους αλλοδαπούς  πολίτες τρίτων χωρών δικαιούχους του ΕΚΑΣ, εκτός από τον όρο της μόνιμης διαμονής τους στην Ελλάδα και με σκοπό τη διασφάλιση χορήγησής του σε νόμιμα διαμένοντες, απαιτείται πλέον ρητώς η διαμονή τους στη χώρα να είναι και νόμιμη. Γ. Ποσά ΕΚΑΣ για το έτος 2016 1. Τα καταβαλλόμενα μηνιαίως ποσά του ΕΚΑΣ στους δικαιούχους, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος από συντάξεις, κύριες και επικουρικές, μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα ή βοηθήματα, απεικονίζονται αναλυτικά στον εξής πίνακα: ΠΟΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ από συντάξεις (κύριες και επικουρικές), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα (σε ευρώ)

ΠΟΣΟ Ε.Κ.Α.Σ. (σε ευρώ) έως 7.216,00 230,00 Από 7.216,01 μέχρι 7.518,00 172,50 Από 7.518,01 μέχρι 7.720,00 115,00 Από 7.720,01 μέχρι 7.972,00 57,50 Τα ανωτέρω ποσά επιδόματος χορηγούνται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη. Αντίθετα, το ΕΚΑΣ ισούται με τα 2/3 των αναφερόμενων στον ανωτέρω πίνακα ποσών για τους συνταξιούχους :

 α) λόγω γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη (δηλαδή είτε έχουν συνταξιοδοτηθεί σε όριο ηλικίας μικρότερο του αντίστοιχου πλήρους ή με ποσοστό αναπηρίας χαμηλότερο εκείνου που κατά περίπτωση και ασφαλιστικό φορέα προβλέπεται για χορήγηση πλήρους σύνταξης), 4 β) που δεν θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης με χρόνο ασφάλισης που έχουν πραγματοποιήσει στην Ελλάδα. Ειδικά, για τα πρόσωπα της ανωτέρω περίπτωσης

β), η τυχόν μη καταβληθείσα πριν από την έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης διάταξης διαφορά του 1/3 του ποσού ΕΚΑΣ, δεν χορηγείται. Στις περιπτώσεις των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας οποιαδήποτε μεταβολή του ποσοστού αναπηρίας τους (αυξητική ή μειωτική) εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους στο οποίο καταβάλλεται το ΕΚΑΣ, δεν επιφέρει καμία μεταβολή στο ποσό αυτού Ενδεικτικό παράδειγμα : συνταξιούχος αναπηρίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ετών 66 με ποσοστό 80%  δικαιούχος  ΕΚΑΣ  2016  επανακρίνεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ το Σεπτέμβριο 2016 με ποσοστό αναπηρίας 70%. Ο συνταξιούχος αυτός θα συνεχίσει να λαμβάνει πλήρες ποσό ΕΚΑΣ για όλο το 2016 και η μείωση κατά 1/3 του δικαιούμενου ποσού θα επέλθει το 2017 (εφόσον, βέβαια, δικαιούται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων το ΕΚΑΣ του 2017).

2. Στις περιπτώσεις προσώπων που είναι συνδικαιούχοι σύνταξης λόγω θανάτου, τα ποσά του ΕΚΑΣ επιμερίζονται κατά το ίδιο ποσοστό επιμερισμού της σύνταξης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα τους, άλλως από την κληρονομική μερίδα τους.

3. Όσον αφορά στις περιπτώσεις των συνταξιούχων που ενώ πληρούσαν τις προϋποθέσεις για χορήγηση του ΕΚΑΣ στο μέχρι 31/12/2015 χρονικό διάστημα, δεν άσκησαν το δικαίωμά τους αυτό ή δεν τους καταβλήθηκε το επίδομα και εφόσον δεν έχει επέλθει παραγραφή σύμφωνα με το άρθρο 137 του ν.3655/2008 και την παρ. 6 του άρθρου 40 του α.ν.1846/1951, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν.2556/1997, όπως ισχύουν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου ν.4387/2016, τόσο για τις ηλικιακές προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος όσο και ως προς το ύψος των εισοδηματικών κριτηρίων.

4. Διευκρινίζεται ότι τα ποσά του ΕΚΑΣ δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Κλάδου Ασθένειας και Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του αρ. 38 του ν.3863/2010, όπως ισχύει (παρ. 7 του κοινοποιούμενου άρθρου). Γ. Φορέας καταβολής.

1.    Όπως ορίζεται ρητά, το ΕΚΑΣ καταβάλλεται από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, η λειτουργία του οποίου ως φορέα κοινωνικής ασφάλισης αρχίζει από 1-1-2017, ημερομηνία από την οποία εντάσσονται στο φορέα αυτό αυτοδίκαια οι υφιστάμενοι φορείς κύριας ασφάλισης, πλην της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.4387/2016. Συνεπώς, για το τρέχον έτος το επίδομα θα καταβληθεί στους δικαιούχους από τους φορείς κύριας ασφάλισης που το κατέβαλλαν ως αυτοτελείς φορείς.
2. Όσον αφορά την καταβολή του ΕΚΑΣ σε δικαιούχους διαμένοντες εκτός Ελλάδας, με την παρ. 8 της κοινοποιούμενου άρθρου ορίζεται ρητώς ότι το επίδομα δεν καταβάλλεται σε δικαιούχους που διαμένουν μόνιμα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΟΧ και Ελβετίας. Επομένως, και σε συνδυασμό με την περ. στ΄ της παρ. 1 του κοινοποιούμενου άρθρου, σε δικαιούχους Έλληνες πολίτες και πολίτες χωρών- μελών της Ε.Ε., ΕΟΧ και Ελβετίας η απρόσκοπτη καταβολή του επιδόματος τελεί υπό την προϋπόθεση της μόνιμης διαμονής (κατοικίας) εντός της Ε.Ε., ΕΟΧ και Ελβετίας. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις ενέργειές αρμοδιότητάς σας για την έγκαιρη υλοποίηση των ανωτέρω κοινοποιούμενων διατάξεων. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω ενημέρωση ή διευκρίνιση. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣΠαρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΗ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.
1) ΑΓΑΜΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΗ ΤΙΣ 12.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ Η ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΗ ΤΙΣ 100.000 ΕΥΡΩ.
2)ΕΓΓΑΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΗ ΤΙΣ 20.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ Η ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΗ ΤΙΣ 200.000 ΕΥΡΩ.
3)ΕΓΓΑΜΟΙ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΗ ΤΙΣ 22.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ Η ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΗ ΤΙΣ 200.000 ΕΥΡΩ.
4)ΕΓΓΑΜΟΙ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΗ ΤΙΣ 24.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ Η ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΗ ΤΙΣ 200.000 ΕΥΡΩ.
5)ΕΓΓΑΜΟΙ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΗ 26.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ Η ΑΚΙΝΗΤΗ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  ΥΠΕΡΒΑΙΝΗ ΤΙΣ   200.000 ΕΥΡΩ.
6)ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΤΟ  ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΗ ΤΙΣ 22.000 ΚΑΙ Η ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΗ ΤΙΣ 200.00 ΕΥΡΩ.
ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΘΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ ΜΕ  ΜΕΓΙΣΤΟ 500 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΑΜΟ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΑ  625  ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΓΑΜΟ.
Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΖΩΝΗ  ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΗ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ.
Α)ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΖΩΝΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ  25 ΛΙΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΝΑ ΤΕΤΡ.ΜΕΤΡ ΤΗΣ  ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΗΤΟΙ 300 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΑΜΟ ΚΑΙ 375 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΓΑΜΟ.
Β)ΓΙΑ ΤΗΝ Β ΖΩΝΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ 15 ΛΙΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΝΑ ΤΕΤΡ.ΜΕΤΡ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΗΤΟΙ 160 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΑΜΟ ΚΑΙ 200 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΓΑΜΟ.
Γ)ΓΙΑ ΤΗΝ Γ ΖΩΝΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ  8 ΛΙΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΝΑ ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΗΤΟΙ 100 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΑΜΟ ΚΑΙ  125 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΓΑΜΟ.
Δ)ΓΙΑ ΤΗΝ Δ ΖΩΝΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ 5 ΛΙΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΝΑ ΤΕΤΡ.ΜΕΤΡ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.

Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΛΙΤΡΑ, Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΑΤΗ,ΑΦΜ,Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ,Η ΩΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.    

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2677 11 Δεκεμβρίου 2015 29825 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1262
Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 2. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178).
 3. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
 4. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194).
 5. Την αριθ. Υ1/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθο− ρισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 2076).
6. Την αριθ. Υ5/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄204).
 7. Την αριθ. Υ14/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη (Β΄ 2144).
 8. Την αριθ. Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄ 2168).
9. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (Β΄ 130 και Β΄ 372), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1125239/ΕΞ2013 (Β΄ 2003) και Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013 (Β΄ 3317).
10. Τις διατάξεις του Ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α΄).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α΄).
12. Του άρθρου 26 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 91 παρ. 1 του Ν. 4270/2014 και ισχύει.
13. Της περιπτ. α της παρ. 2 του άρθρου 73 και της παρ. 9 του άρθρου 147 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄), όπως ισχύει.
14. Το άρθρο 23 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄), όπως ισχύει.
15. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 36 παρ. 8β του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015».
16. Τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄).
17. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄).
18. Τις διατάξεις του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄), όπως ισχύουν.
19. Την υποπαράγραφο Α.1 της παραγράφου Α του άρ θρου πρώτου του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανά πτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις (Α΄ 85)».
20. Τις διατάξεις του μέρους Β, άρθρου 3, παρ. Γ, υποπαρ. 2.1, υποπερ. ια, του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Β΄) «Συνταξοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης  Οικο νομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της συμφωνίας».
21. Την αριθ. 1019446/113/0015/ΠΟΛ. 1034/14.2.2008 ΑΥΟ (ΦΕΚ 307 Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
22. Την αριθμ. Δ33 5037619 ΕΞ/18.10.2013 ΑΥΟ (ΦΕΚ Β΄ 2656/18−10−2013).
 23. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (δικαιούχους και καταναλώσεις πετρελαίου) και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω υπό αύξοντα αριθμό 19 ΑΥΟ προβλέπεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 210 εκατ. ευρώ από το έτος 2015 και εξής.
 24. Την ανάγκη α) χορήγησης επιδόματος σε συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών πετρελαίου θέρμανσης εσωτερικής καύσης (DIESEL) και β) επανακαθορισμού των κριτηρίων για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης σε συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών πετρελαίου θέρμανσης εσωτερικής καύσης (DIESEL) λόγω της υποχρέωσης που απορρέει από τις διατάξεις του μέρους Β, άρθρου 3, παρ. Γ, υποπαρ. 2.1, υποπερ. ια, του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Β΄) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό  Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της συμφωνίας», για την καλύτερη στόχευση της επιλεξιμότητας, ώστε να μειωθούν κατά το ήμισυ οι δαπάνες για τις επιδοτήσεις πετρελαίου θέρμανσης στον Προϋπολογισμό του 2016.
25. Την αριθμ. Δ5Α 1167754 ΕΞ 2012/5−12−2012 Α.Υ.Ο. με θέμα «Ανάθεση πληρωμής του επιδόματος θέρμανσης προς τους δικαιούχους−καταναλωτές πετρελαίου θέρμανσης εσωτερικής καύσης (DIESEL)» ΦΕΚ 3249 Β΄ 2012, αποφασίζουμε: 29826 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
 Άρθρο 1 Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης
1. Χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή εν διαστάσει, τα οποία για τη θέρμανση τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2 της παρούσας. Ειδικά, για τους έγγαμους, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του Ν. 4172/2013.
2. Το επίδομα χορηγείται στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, για την κατανάλωση πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.
 3. Εξαιρούνται από τη χορήγηση του επιδόματος: α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 11 του Ν. 4172/2013. β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται. γ) Τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα περισσότερα των δύο (2) ή ποσοστά συνιδιοκτησίας, επί Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία (ποσοστά) αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο (2) αυτοκίνητα. δ) Η επαγγελματική στέγη. ε) Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα. στ) Οι κάτοικοι εξωτερικού. Ειδικά, για τον προσδιορισμό των εξαιρέσεων της ανωτέρω (β) περίπτωσης, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του φορολογικού έτους 2015, ενώ για τον προσδιορισμό των εξαιρέσεων των λοιπών περιπτώσεων του φορολογικού έτους 2014 και άλλες πηγές.
Άρθρο 2 Κριτήρια χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης Τα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας δικαιούνται επιδόματος θέρμανσης, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: α. Εισοδηματικά: Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα τους, (που λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011), ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης του, ανέρχεται έως 12.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο και 20.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται σε 22.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο τέκνο. Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2014. Τα δεδομένα της ίδιας ως άνω δήλωσης χρησιμοποιούνται και στις περιπτώσεις των εν διαστάσει ή διαζευγμένων συζύγων. β. Ακίνητης Περιουσίας: Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η οποία προκύπτει από την πράξη διοικη τικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2015, υπόχρεου, συζύγου και εξαρτώμενων, κατά τον Κ.Φ.Ε, τέκνων, που αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2014, να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ για τους άγαμους και το ποσό των 200.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.
 Άρθρο 3 Καθορισμός του ύψους του επιδόματος 1. Για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, η Ελληνική Επικράτεια κατανέμεται σε τέσσερις κλιματικές ζώνες, ως ακολούθως: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΝΟΜΟΙ ΖΩΝΗ Α Γρεβενών, Δράμας, Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Κοζάνης, Σερρών, Φλώρινας ΖΩΝΗ Β Αρκαδίας, Έβρου, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καρδίτσας, Κιλκίς, Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Τρικάλων, Χαλκιδικής ΖΩΝΗ Γ Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Αττικής (εκτός Κυθήρων και νησιών Σαρωνικού), Αχαΐας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ηλείας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Κορινθίας, Λέσβου, Λευκάδας, Πρέβεζας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Χίου ΖΩΝΗ Δ Αργολίδας, Δωδεκανήσου, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Κυκλάδων, Λασιθίου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Κύθηρα και νησιά Σαρωνικού, Ρεθύμνου, Σάμου, Χανίων 2. Για κάθε κατοικία, ανεξαρτήτως ζώνης, χορηγείται επίδομα σε άγαμους για τα πρώτα 80 τετραγωνικά μέτρα και έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες για τα πρώτα 100 τετραγωνικά μέτρα, με ανώτατη κατανάλωση λίτρων πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, ανά κλιματική ζώνη και ανά τετραγωνικό μέτρο της κατοικίας, ως ακολούθως: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ Ανώτατη κατανάλωση λίτρων πετρελαίου θέρμανσης ανά τετραγωνικό. Ανώτατη συνολική κατανάλωση  λίτρων πετρελαίου θέρμανσης ανά κύρια κατοικία που ανήκει σε Άγαμο Έγγαμο ή Μονογονεϊκή  Οικογένεια Α΄ΖΩΝΗ 25 2000 2500 Β΄ΖΩΝΗ 15 1200 1500 Γ ΖΩΝΗ 8 640 800 Δ' ΖΩΝΗ 5 400 500 Σε οριακές περιπτώσεις προσδιορισμού κλιματικής  ζώνης μιας κατοικίας επιλέγεται η ευνοϊκότερη ζώνη για τον αιτούντα. 3. Για κάθε λίτρο κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, χορηγείται ποσό επιδόματος 0,25 ευρώ. 4. Στις περιπτώσεις αλλαγής κύριας κατοικίας ή  και διόρθωσης των τ.μ. κατά την διάρκεια της περιόδου θέρμανσης, στην νέα κύρια κατοικία μεταφέρεται το εναπομείναν ποσοστό της προηγούμενης κύριας κατοικίας
Άρθρο 4 Διαδικασία χορήγησης του επιδόματος στους δικαιούχους 1. Επίδομα χορηγείται στα φυσικά πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας, για τις αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης που πραγματοποιούν από 15 Οκτωβρίου 2015 μέχρι και την 30 Απριλίου 2016 μετά από σχετική αίτηση που αρμοδίως υποβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, μέχρι 30 Μαΐου 2016. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 29827 2. α) Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση μέσω εφαρμογής στο TAXISnet, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης. Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία: • ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος − υπόχρεου φορολογικής δήλωσης, • το ονοματεπώνυμο του, • ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του, • ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό και το ονοματεπώνυμο του πρώτου δικαιούχου, • ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας, • η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, • αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος, • τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, • η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία, • τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου). β) Παράλληλα οι διαχειριστές ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρίες διαχείρισης πολυκατοικιών, δηλώνουν στην εφαρμογή τα ακόλουθα στοιχεία: • τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας, • τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει, • τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που εκπροσωπεί την πολυκατοικία, • τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης, • το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη. Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων προβαίνουν σε ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής. Η ενεργοποίηση αυτή δεν μπορεί να γίνει μετά τις 30 Μαΐου 2016. γ) Τα πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στο TAXISnet, για την είσοδο τους στην ηλεκτρονική αίτηση, δηλώνουν τον Α.Φ.Μ. και έναν αριθμό ειδοποίησης εκκαθαριστικού σημειώματος μιας εκ των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος της τελευταίας πενταετία. δ) Στις περιπτώσεις που έχει αλλάξει κύρια κατοικία ο αιτών, υποβάλλει νέα αίτηση. ε) Αρχικές ή τροποποιητικές αιτήσεις προσώπων που δεν πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, απορρίπτονται αυτόματα από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με σχετική αιτιολογία. στ) Δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού λογαριασμού τραπέζης (ΙΒΑΝ) από δύο διαφορετικούς δικαιούχους επιδόματος. Επίσης δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους από δύο δικαιούχους κατά την ίδια χρονική στιγμή. ζ) Τα μέλη του μητρώου διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), υποχρεούνται στην υποβολή των φορολογικών στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης πε τρελαίου θέρμανσης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παρ. 2 αρθρ. 73 του Ν. 960/2001 και στις διατάξεις της αριθ. 1019446/113/0015/ΠΟΛ 1034/14.2.2008 ΑΥΟ (ΦΕΚ 307/Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. η) Όλα τα συνδεόμενα με την υποβαλλόμενη αίτηση δικαιολογητικά φυλάσσονται υποχρεωτικά από τους ενδιαφερόμενους για διάστημα πέντε (5) ετών.
 Άρθρο 5 Αρμόδιες υπηρεσίες, διαδικασία, χρόνος και τρόπος χορήγησης του επιδόματος 1. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (εφεξής Δ.ΗΛΕ.Δ.) ορίζεται ως αρμόδια υπηρεσία για τη  διενέργεια των μηχανογραφικών διαδικασιών χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης στα δικαιούχα φυσικά πρόσωπα και δεν θεωρείται δημόσιος υπόλογος, ενώ ευθύνεται μόνο για τυχόν λάθη κατά την επεξεργασία από δική της υπαιτιότητα. Τα εισαγόμενα στοιχεία του προηγούμενου άρθρου, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και ηλεκτρονικού ελέγχου από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις, με σκοπό να χορηγηθεί ως επίδομα θέρμανσης το κατά περίπτωση νόμιμο ποσό, στους νόμιμους δικαιούχους, με βάση τα κριτήρια των άρθρων 2 και 3 της παρούσας. 2. Η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης διενεργείται μέσω τραπεζικών ή λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247) περί δημόσιου λογιστικού. Ειδικότερα: α) Για αιτήσεις που υποβάλλονται έως 31 Δεκεμβρίου 2015 και σε περίπτωση πολυκατοικίας εφόσον έχει γίνει η ενεργοποίηση πληρωμής, το ποσό επιδόματος θέρμανσης που δικαιούνται οι αιτούντες βάσει των πραγματοποιηθεισών αγορών πετρελαίου θέρμανσης καταβάλλεται έως 2 Φεβρουαρίου 2016, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 της παρούσας και με την υποβολή των αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης πετρελαίου θέρμανσης από τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.. β) Για αιτήσεις που υποβάλλονται κατά το χρονικό  διάστημα  από 1η Ιανουαρίου έως 30 Μαΐου 2016 το ποσό επιδόματος θέρμανσης που δικαιούνται οι αιτούντες βάσει των πραγματοποιηθεισών αγορών πετρελαίου θέρμανσης καταβάλλεται έως 30 Ιουνίου 2016, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 της παρούσας και με την υποβολή των αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης πετρελαίου θέρμανσης από τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.. γ) Για αιτήσεις που εμπίπτουν στα άρθρα 6 και 7 της παρούσας και εφόσον διαπιστωθεί ότι ο αιτών είναι δικαιούχος, το ποσό του επιδόματος θέρμανσης δύναται να καταβάλλεται έως 14 Οκτωβρίου 2016. Εφόσον το υπόλοιπο του προυπολογισθέντος ποσού επιδόματος θέρμανσης, δεν επαρκεί για την κάλυψη τυχόν ποσού επιδόματος που αφορά σε εκκρεμούσες αιτήσεις, τότε αυτό (το ως άνω υπόλοιπο) θα καταβάλλεται στους δικαιούχους αναλογικά. Η Δ.ΗΛΕ.Δ. επεξεργάζεται περιοδικά τα στοιχεία του προηγούμενου άρθρου, τα διασταυρώνει με άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεση της και στη συνέχεια πριν από κάθε πληρωμή δημιουργεί: α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική μορφή, με βάση τα στοιχεία του Μητρώου Δικαιούχων Επιδόματος Θέρμανσης, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, Α.Φ.Μ.) τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το αντίστοιχο πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός και το δικαιούμενο ποσό επιδόματος. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται. β) Συγκεντρωτική κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει το συνολικό ποσό επιδόματος θέρμανσης, ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. 29828 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Η ανωτέρω συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται στη Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου, η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου 200 «Ελληνικό  Δημόσιο − Συγκέντρωση Εισπράξεων− Πληρωμών» με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των οικείων τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω των οποίων διενεργούνται οι πληρωμές των δικαιούχων. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Δ.ΗΛΕ.Δ., στη Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη ΔΙΑΣ Α.Ε. 4. α. Οι σχετικές για την πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, υπό ειδικό φορέα 23−200 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» και ΚΑΕ 2732 − «Επίδομα θέρμανσης». β. Για την πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης η ειδική εντολή πληρωμής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 5. α. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Οικονομικών, επί Γραφείου Συμψηφισμών του Γ.Λ. Κράτους. β. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα: i) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος, που εκδίδεται με μέριμνα της Δ/νσης Λογαριασμών του Δημοσίου. ii) Συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. iii) Αντίγραφα της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και της αναγγελίας της Τράπεζας για τη χρέωση του λογαριασμού 200. 6. Η Δ/νση Λογαριασμών Δημοσίου, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δε θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα. 7. Σε περίπτωση που το καταβαλλόμενο ποσό επιδόματος  θέρμανσης υπολείπεται του δικαιούμενου λόγω περιορισμένης αγοράς ποσότητας πετρελαίου, το υπόλοιπο καταβάλλεται τμηματικά και κατ’ αναλογία με την πραγματοποίηση των εντός της ιδίας περιόδου επόμενων αγορών πετρελαίου θέρμανσης από τον δικαιούχο. 8. Η δαπάνη για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης δεν υπόκειται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 9. Το επίδομα θέρμανσης δεν μπορεί να κατασχεθεί, δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο. 10. Το επίδομα είναι αφορολόγητο, δεν αποτελεί εισόδημα και δεν υπόκειται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.
Άρθρο 6 Έλεγχος δικαιούχων 1 Η Δ.ΗΛΕ.Δ. μετά την, κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 της παρούσας, επεξεργασία και έλεγχο των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των στοιχείων που επεξεργάζεται από το πληροφοριακό σύστημα πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΟΕ.), δη μιουργει  καταστάσεις σε ηλεκτρονική μορφή ανά αρμόδια Δ.Ο.Υ., που περιλαμβάνουν τους αιτούντες για τους οποίους προκύπτουν αμφιβολίες ως προς τη νομιμοποίηση τους, τη νομιμότητα των συναλλαγών ή τα δικαιούμενα ποσά. 2 Οι κατά τα ανωτέρω δημιουργούμενες καταστάσεις  διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., προκειμένου οι Υπηρεσίες αυτές να πραγματοποιήσουν τους απαιτούμενους ελέγχους για την εξακρίβωση των πραγματικών περιστατικών. 3 Οι Δ.Ο.Υ. μετά τη διενέργεια του ελέγχου, προβαίνουν σε συμπλήρωση των καταστάσεων με τις διαπιστώσεις τους και τις αποστέλλουν, έστω και τμηματικά στη Δ.ΗΛΕ.Δ. για την περαιτέρω προώθηση της διαδικασίας πληρωμής των δικαιούχων. 4 Κατά τα λοιπά, ως προς τον έλεγχο των δικαιούχων επιδόματος θέρμανσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3492/ 2006 (Α΄ 210).
 Άρθρο 7 Επανεξέταση αιτήσεων χορήγησης επιδόματος και αποτελεσμάτων επεξεργασίας. 1. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του ενδιαφερόμενου ή χορήγησης επιδόματος μικρότερου του αιτούμενου ή αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας, δύναται ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης στη Δ.ΗΛΕ.Δ. της Γ.Γ.Δ.Ε. μέχρι 31 Ιουλίου 2016, στην οποία θα τεκμηριώνει τους λόγους ένστασης. 2. Η Δ.ΗΛΕ.Δ. επιλαμβάνεται των αιτημάτων επανεξέτασης εφόσον άπτονται των αρμοδιοτήτων της προβαίνοντας σε κατάλληλες ενέργειες επεξεργασίας δεδομένων, άλλως διαβιβάζει τα αιτήματα επανεξέτασης των ενδιαφερόμενων στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. 3. Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μετά τον έλεγχο και σε περίπτωση αποδοχής μέρους ή του συνόλου του αιτήματος προβαίνουν αυτοδίκαια ή υποδεικνύουν στον ενδιαφερόμενο τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες και η Δ.ΗΛΕ.Δ. επανεκκαθαρίζει την αίτηση.
 Άρθρο 8 Καταλογισμός ανοικείως λαβόντων και επιβολή προστίμων. 1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα, που αναγράφουν ψευδή στοιχεία στην αίτηση τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως και αποκλείονται από τη χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης μελλοντικά. 2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, στις περιπτώσεις μη νόμιμης είσπραξης επιδόματος θέρμανσης ή είσπραξης ποσού επιδόματος μεγαλύτερου του δικαιούμενου, το  αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό καταλογίζεται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Οικονομι− κών ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου απ' αυτόν οργάνου και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. 3. Όσον αφορά τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΟΕ. εφαρμογή έχουν τα πρόστιμα της παρ. 9 αρθρ. 147 του Ν. 2960/2001. Άρθρο 9 Καταργούμενες διατάξεις − Έναρξη ισχύος 1. Η αριθμ. Δ335037619/18.10.2013 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β΄ 2656/18.10.2013) καταργείται. 2. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 908 4 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132
Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη:
Α) τις διατάξεις: 1. του άρθρου 21 παρ. 3 του Συντάγματος της Ελλάδας, 2. του Ν.δ. 2592/1953 «Περί οργανώσεως της Ιατρικής Αντιλήψεως» (Α΄ 254), 3. του Ν.δ. 4017/1959 «Περί κυρώσεως της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως περί κοινωνικής και ιατρικής αντιλήψεως» (Α΄ 246), 4. του Ν. 139/1975 «Περί κυρώσεως της εν Ν. Υόρκη την 28η Σεπτεμβρίου 1954 υπογραφείσης Διεθνούς Συμβάσεως περί του καθεστώτος των ανιθαγενών» (Α΄ 176), 5. του Ν. 1426/1984 «Για την κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» και του Ν. 4359/2016 «Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» (Α΄ 5), 6. του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους − Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 75), 7. του άρθρου 23 Ν. 1076/1980 (Α΄ 224), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 «Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών κοινωνικής προστασίας» (Α΄ 158), και ισχύει, 8. του Ν. 2101/1992 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού» (Α΄ 192), 9. του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού − έλεγχος δαπανών κ.λπ.», όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3871/2010 (Α΄ 141) και ισχύει, 10. του άρθρου 33 του Ν. 2676/1999 «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 1), 11. του Ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 96), 12. του άρθρου 39 του Ν. 2992/2002 «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 54), 13. του Ν. 3235/2004 «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» (Α΄ 53), 14. του Ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την Οργάνωση και Λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» (Α΄ 102), 15. του Ν. 3386/2005 «Είσοδος, Διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α΄ 212), 16. του Ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄ 57), 17. του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 6), 18. των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 2 του Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών», (Α΄ 128), όπως ισχύουν, 19. του Ν. 3875/2010 «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 158), 20. του άρθρου 24 του Ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη − μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 7), 21. του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής    2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής      του    Ν. 4046/2012 και   του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013− 2016» (Α΄ 222), 22. του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 74), 23. του Ν.  4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 38), 24. του Ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 80), 10993 10994 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25. του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 93), 26. του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29), 27. του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 21), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 68 του Ν. 4370/2016 (Α΄ 37) και ισχύει, 28. του Π.δ. 233/2003 «Προστασία και αρωγή κατά το άρθρο 12 του Ν. 3064/2002 (Α΄ 248) στα θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 323Β, 348Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 87 παράγραφοι 5 και 6 και 88 Ν. 3386/2005» (Α΄ 204), 29. του άρθρου 14 του Π.δ. 220/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη (EEL 31/6.2.2003)» (Α΄ 251), 30. του άρθρου 4 παρ. 2 του Π.δ. 86/2009 «Οργάνωση και λειτουργία του θεσμού της αναδοχής ανηλίκων» (Α΄ 114), 31. του Π.δ. 114/2010 «Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας (σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες, με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα L 326/13.12.2005)» (Α΄ 195), 32. του άρθρου 31 του Π.δ. 141/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 (L337) σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση)» (Α΄ 226), 33. του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98), 34. του Π.δ. 105/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 172), 35. του Π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων» (Α΄ 181), 36. του Π.δ. 101/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας, και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α΄ 168), 37. του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α΄ 180), 38. του Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 173), 39. του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178), 40. του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20), 41. του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116), 42. της υπ’ αριθ. Υ14/2015 απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ιωάννη Μουζάλα». (Β΄ 20109), 43. της υπ’ αριθμ. Υ27/2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων, Αθανασία Αναγνωστοπούλου» (Β΄2168), 44. της υπ’ αριθ. Υ 28/2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου» (Β΄ 2168), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ70/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄ 2441), 45. της υπ’ αριθμ. Υ 25/2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β΄2144), 46. της υπ’ αριθ. Υ29/2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168), 47. της υπ’ αριθ. οικ. 44549/Δ9. 12193/2015 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» (Β΄ 2169), 48. της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.104747/2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2883) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.42000/οικ. 2555/353/28−02−2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄497) «κατάλογος παθήσεων τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.42000/οικ. 12485/1481/06−06−2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄1814)» και ισχύει, 49. της υπ’ αριθμ. Υ1/Γ.Π./οικ. 16884/2001 «Χαρακτηρισμός δυσίατων νοσημάτων» υπουργική απόφαση (Β΄1386), 50. της υπουργικής απόφασης ΕΜΠ5/2012 τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (Β΄2456) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Φ90380/5383/738/2012 (Β΄1233) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει, 51. της υπουργικής απόφασης οικ. 91173/2013 «Τροποποίηση Υπουργικής απόφασης έγκρισης του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄2477). Β) Την αριθ. Β1α/οικ.24681/31−3−2016 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας για την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση.Γ) Το γεγονός ότι με την παρούσα ρύθμιση λαμβάνεται άμεση μέριμνα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και την υγειονομική κάλυψη των κατοίκων της χώρας ώστε να απολαμβάνουν ελεύθερης και ισότιμης πρόσβασης στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, κατ’ επιταγή του άρθρου 21, παρ. 3 του Συντάγματος.Δ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογισθεί, καθότι εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα. Ωστόσο, η έγκαιρη παροχή ιατρικής φροντίδας σε όλους τους πολίτες, θα έχει ως αποτέλεσμα εκτός από το ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10995 άμεσο κοινωνικό όφελος και μακροπρόθεσμο οικονομικό όφελος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 Παροχή Υπηρεσιών Υγείας στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ελεύθερης και ανεμπόδιστης πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21) καθώς και παροχής νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ανασφάλιστους (μη άμεσα ή μη έμμεσα ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, όσοι έχουν απολέσει τις ασφαλιστικές τους καλύψεις και δεν δικαιούνται παροχών υγείας λόγων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία) και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες της χώρας, όπως οι δικαιούχοι αυτοί προσδιορίζονται και κατηγοριοποιούνται στην παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21). Σε περίπτωση ύπαρξης ιδιωτικής ασφάλισης υγείας ή παράτασης της ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων και ανασφάλιστων από φορείς κοινωνικής ασφάλισης, μπορεί να γίνει χρήση του παρόντος συστήματος πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας μόνον εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας, που χρήζει άμεσης νοσηλευτικής ή συνεχούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ή εγκυμοσύνη, μη καλυπτόμενα από την ασφάλιση, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων που ορίζονται με την παρούσα. 2.α. Η ιατρική περίθαλψη, συμπεριλαμβανόμενων σε αυτήν των εκάστοτε απαιτούμενων κλινικοεργαστηριακών και λοιπών εξετάσεων, των δικαιούχων της παραγράφου 1 του παρόντος παρέχεται σ' αυτούς μέσω των αντίστοιχων ιατρείων και εργαστηρίων όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Υπουργείο Υγείας, των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του Ν. 2716/1999 (Α΄ 96), των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΕΣΥ, των πανεπιστημιακών νοσοκομείων, των δημοτικών ιατρείων καθώς και των ιδρυμάτων αποκατάστασης και κοινωνικής φροντίδας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. β. Η νοσηλευτική περίθαλψη των δικαιούχων της παραγράφου 1 του παρόντος παρέχεται σ' αυτούς μέσω των νοσοκομείων και των λοιπών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας της παραγράφου 2 του παρόντος. γ. Η φαρμακευτική περίθαλψη των δικαιούχων της παραγράφου 1 του παρόντος παρέχεται σ' αυτούς, κα− τόπιν αντίστοιχης ιατρικής συνταγής, από τα ιδιωτικά φαρμακεία που είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, με εξαίρεση τα φάρμακα υψηλού κόστους, που εμπίπτουν στο πλαίσιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 (Α΄ 6), τα οποία παρέχονται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των νοσοκομείων και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. 3. Οι δικαιούχοι των παραπάνω παραγράφων δεν υποχρεούνται σε οποιαδήποτε δήλωση αποδοχής χρέους προς τις δομές των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού.

 Άρθρο 2 Πιστοποίηση ασφαλιστικής ικανότητας Οι δικαιούχοι του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21) προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις παροχές της παρούσας, πρέπει να κατέχουν ή να αποκτούν, εφόσον δεν κατέχουν, Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Με τη χρήση του ΑΜΚΑ, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.», πραγματοποιείται η πιστοποίηση της ασφαλιστικής ή μη ικανότητας και κάλυψης αυτών και των μελών της οικογενείας τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα) καθώς και κάθε τυχόν μεταβολή της. Δεν απαιτείται η κατοχή ΑΜΚΑ για όσους από τους δικαιούχους των κατηγοριών της περίπτωσης γ του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21) δεν δύνανται να εκδώσουν ή να προσκομίσουν τα απαραίτητα κατά το νόμο δικαιολογητικά για την απόδοση ΑΜΚΑ.

Άρθρο 3 Πρόσβαση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στο Δημόσιο Σύστημα και τις παροχές Υγείας 1. Τα πρόσωπα των κατηγοριών της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21), τα οποία δεν διαθέτουν και αδυνατούν να εκδώσουν ΑΜΚΑ, όπως ορίζεται στη δεύτερη παράγραφο του άρ θρου 2 της παρούσας, δικαιούνται του συνόλου των παροχών της παρούσας, με την κατοχή και επίδειξη της Κάρτας Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Κ.Υ.Π.Α.). Η Κ.Υ.Π.Α. χορηγείται στους δικαιούχους από τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας ή από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δημόσιων Δομών Υγείας της παραγράφου 1 του άρθρου 33 Ν. 4368/2016 (Α΄ 21). Η διάρκεια ισχύος της Κ.Υ.Π.Α. είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της, εκτός από την Κ.Υ.Π.Α. των δικαιούχων γυναικών σε κατάσταση εγκυμοσύνης, η οποία ισχύει για ένα έτος. Η προμήθεια Καρτών Υ.Π.Α. θα γίνεται από το Εθνικό Τυπογραφείο και θα διανέμεται στις αρμόδιες για την χορήγησή τους υπηρεσίες μέσω των οικείων Υγειονομικών Περιφερειών. 2. Τα στοιχεία που πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται στην Κ.Υ.Π.Α. είναι: Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου, Αριθμός Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (όπως θα χορηγείται από την ΗΔΙΚΑ), Ιθαγένεια, Φύλο, Αρχή Έκδοσης, Ημερομηνία Έκδοσης, Ημερομηνία Λήξης και φωτογραφία του δικαιούχου. Για την κατηγορία xi της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21) αναγράφονται, επιπλέον, ο αριθμός του Δελτίου Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας, Αρχή Έκδοσης, Ημερομηνία Έκδοσης και Ημερομηνία Λήξης αυτού.3. Για την έκδοση της Κ.Υ.Π.Α., οι αιτούντες οφείλουν να προσκομίσουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες έκδοσης: α) μία (1) φωτογραφία του/της δικαιούχου, με τις εξής προδιαγραφές:  η φωτογραφία πρέπει να είναι πρόσφατη, έγχρωμη, τύπου διαβατηρίου. Σε περιπτώσεις κάλυψης της κεφαλής, θα πρέπει απαραιτήτως να είναι ευδιάκριτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου.και β) τα ακόλουθα δικαιολογητικά: i. Για την κατηγορία i της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21): Μόνο για τις περιπτώσεις παιδιών που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή σε άλλα ιδρύματα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή είναι ασυνόδευτα, ή τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες ή είναι υπό Επιτροπεία ή η επιμέλειά τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε τρίτους, βεβαίωση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλου ιδρύματος ΝΠΔΔ ή 10996 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που φιλοξενεί ή έχει κάνει την αναδοχή ή η πράξη εισαγγελέα για τον ορισμό Επιτρόπου ή η απόφαση διορισμού Επιτρόπου ή η δικαστική απόφαση ανάθεσης της επιμέλειας ανηλίκου αντίστοιχα. Σε περίπτωση, κατά την οποία, οι διαδικασίες ανάθεσης της επιμέλειας ανηλίκου βρίσκονται σε εξέλιξη ή δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη για οποιονδήποτε λόγο, αλλά διαπιστώνεται από την Κοινωνική Υπηρεσία ότι η πραγματική φροντίδα του ανηλίκου δεν ασκείται από τους γονείς, αλλά από τρίτους (π.χ. πλησιέστερους συγγενείς), απαιτείται έκθεση κοινωνικής έρευνας. ii. Για την κατηγορία ii της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21): Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσια Δομή Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. iii. Για την κατηγορία iii της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21): Βεβαίωση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλου ιδρύματος ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που τους φιλοξενεί. iν. Για την κατηγορία iv της περίπτωσης  γ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21): Βεβαίωση της Μονάδας Ψυχικής Υγείας φιλοξενίας.. ν. Για την κατηγορία ν της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21): Βεβαίωση ή πιστοποιητικό από τον αρμόδιο φορέα που αναπτύσσει τα προγράμματα θεραπείας, για τη συμμετοχή του δικαιούχου σε αυτά. vi. Για την κατηγορία vi της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21): Βεβαίωση κράτησης του εκάστοτε οικείου σωφρονιστικού καταστήματος ή βεβαίωση του ιδρύματος αγωγής ή της στέγης φιλοξενίας. vii. Για την κατηγορία νii της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21): Σχετική απόφαση Δικαστηρίου. νiii. Για την κατηγορία viii της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21): Γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας για ΑμΕΑ 67% και άνω ή Ιατρική γνωμάτευση από Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Κέντρο Υγείας του Ε.Σ.Υ. για την ανάγκη νοσηλείας ή συνεχούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. ix. Για τους πολίτες τρίτων χωρών, που είναι κάτοχοι γραπτής βεβαίωσης απόφασης αναβολής απομάκρυνσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 3907/2011 (Α΄ 7) καθώς και βεβαίωσης του άρθρου 78Α του Ν 3386/2005 (Α΄ 212), όπως ισχύει.: Γραπτή βεβαίωση απόφασης αναβολής απομάκρυνσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν 3907/2011 (Α 7). x. Για την κατηγορία xi της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21): «Δελτίο Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας» ή βεβαίωση αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσής του. 4. Η Κ.Υ.Π.Α. δύναται να ανανεώνεται με την προσκόμιση των ίδιων ως άνω δικαιολογητικών ανά κατηγορία δικαιούχων.

Άρθρο 4 Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφάλιστων − οικονομικά αδυνάτων 1. Δημιουργείται Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφαλίστων - οικονομικά αδυνάτων Πολιτών στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. με το συντονισμό και την εποπτεία της Δ/νσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Δ/νσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας. 2. Το Ηλεκτρονικό Μητρώο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στοιχεία για τον αριθμό των δικαιούχων, το σύνολο των παροχών υπηρεσιών υγείας και το κόστος αυτών και συνδέεται με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των δημόσιων υπηρεσιών υγείας. Στο ίδιο Μητρώο περιλαμβάνεται πληροφόρηση για τον αριθμό των ενεργών AMΚΑ ανασφαλίστων. 3. Πρόσβαση στο Μητρώο σε κεντρικό επίπεδο έχει η Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας και οι Δ/νσεις των Δήμων που ασκούν αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας, δια των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων τους.

 Άρθρο 5 Παροχές Στους δικαιούχους της παρούσας παρέχεται, με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ή της Κάρτας Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, κατ’ αναλογία των προβλεπόμενων από τον Ενιαίο κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) (Β΄ 3054/2012), όπως αυτός συμπληρώνεται, τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. Οι ακόλουθες παροχές χορηγούνται σε όλους τους δικαιούχους της παρούσας από τις δημόσιες δομές της παραγράφου 1 του άρθρου 1: α) Παροχές σε είδος στο πλαίσιο της προληπτικής ιατρικής για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας (άρθρο 6 του Ε.Κ.Π.Υ.) β) Ιατρικές κλινικές εξετάσεις, διαγνωστικές εξετάσεις, χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής (σύμφωνα με τον θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων, όπως ορίζονται στην υπουργική απόφαση οικ. 91173/2013 [ΦΕΚ 2477 τ.Β΄], όπως αυτή τροποποιείται, συμπληρώνεται και ισχύει κάθε φορά), όπως περιγράφεται στο άρθρο 9 του Ε.Κ.Π.Υ., και παρακλινικών ή εργαστηριακών εξετάσεων στις δημόσιες δομές του α. 1 της παρούσας.γ) Παροχή οδοντιατρικής−στοματολογικής περίθαλψης (άρθρο 12 του Ε.Κ.Π.Υ.δ) Πλήρης νοσοκομειακή περίθαλψη (άρθρο 10 του Ε.Κ.Π.Υ.) ε) Χορήγηση εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής περίθαλψης για την αντιμετώπιση ή θεραπεία των χρόνιων παθήσεων, καθώς και άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται με απαλλαγή συμμετοχής για χορήγηση φαρμάκων και εμβολίων (κοινή υπουργική απόφαση ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747/2012(Β΄ 2883), όπως τροποποιείται, συμπληρώνεται και ισχύει κάθε φορά). στ) Παροχές μαιευτικής περίθαλψης (άρθρο 13 Ε.Κ.Π.Υ.ζ) Πράξεις αποκατάστασης, όπως φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες (άρθρο 14 Ε.Κ.Π.Υ.) και πράξεις ειδικής αγωγής (άρθρο 17 Ε.Κ.Π.Υ.) η) Πρόσθετη περίθαλψη και θεραπευτικά μέσα (άρθρο 15 Ε.Κ.Π.Υ.θ) Διακομιδή ασθενών με πλωτά, εναέρια και λοιπά μηχανοκίνητα μέσα του ΕΚΑΒ. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10997 ι) Χορήγηση ιατρικών βοηθημάτων και αναλωσίμων υλικών ή άλλων αναγκαίων σκευασμάτων για την κατά περίπτωση αντιμετώπιση θεμάτων θεραπείας και αποκατάστασης της βλάβης ή νόσου ή πάθησης του δικαιούχου (όπως προβλέπονται στο άρθρο 15 του Ε.Κ.Π.Υ.) ή άλλως κατόπιν γνώμης του ΚΕ.Σ.Υ και απόφασης του Υπουργού Υγείας. ια) Μετάβαση για νοσηλεία/ θεραπεία στο εξωτερικό, σύμφωνα με το άρθρο 39. παρ. 6 του Ν. 2992/2002 (Α΄ 54) και το άρθρο 17 του Ν. 3918/2011 (Α΄ 31). ιβ) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας που εκδίδεται κατά περίπτωση και εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένη αδυναμία νοσηλείας στα αναφερόμενα στο άρθρο 1 νοσοκομεία και νοσηλευτικά ιδρύματα, παρέχεται νοση− λεία σε ιδιωτικές μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 Ν. 1076/1980 (Α΄ 224), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (Α΄ 158) και ισχύει. ιγ) Ένταξη σε τακτικά προγράμματα αιμοκάθαρσης για τους νεφροπαθείς τελικού σταδίου. ιδ) Σε περίπτωση προηγούμενης εισαγωγής για νοσηλεία, παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν περίθαλψης με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία εισαγωγής. Ο νοσηλευθείς υποχρεούται να προσκομίσει ΑΜΚΑ ή Κ.Υ.Π.Α. εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία εισόδου του στο νοσοκομείο, με τη συνδρομή της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Η ευθύνη για την έγκαιρη ενημέρωση των ανασφάλιστων νοσηλευόμενων και των οικείων τους για τις αναφερόμενες στην παρούσα απόφαση διαδικασίες υγειονομικής και φαρμακευτικής κάλυψής τους ανήκει εφεξής στα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας και στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δομών της παραγράφου 1 του άρθρου 1, που υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή για την επιτυχή διεκπεραίωση των διαδικασιών σε συνεργασία με το γραφείο κίνησης των νοσοκομείων.

Άρθρο 6 Συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη.
1. Για τη συνταγογράφηση των φαρμάκων της περ. β. του άρθρου 5 της παρούσας στους δικαιούχους που διαθέτουν ΑΜΚΑ και νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής, καθώς και στους δικαιούχους της ΚΥΠΑ του άρθρου 3, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις συνταγογράφησης, ελέγχων και συμμετοχών που ισχύουν κατά τη συνταγογράφηση των φαρμάκων αυτών σε ασφαλισμένους, κατά τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. Γ.Π./ ΟΙΚ. 56432/28.6.2014 (Β΄ 1753). Στους δικαιούχους της παρούσας παραγράφου, τα φάρμακα χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία, εκτός από τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους που συνεχίζουν να χορηγούνται από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων. Η συνταγογράφηση γίνεται αποκλειστικά από τις δημόσιες δομές της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21) 2. Εξαιρούνται από οποιαδήποτε συμμετοχή στις δαπάνες για φαρμακευτική αγωγή: Α. Άτομα και οικογένειες των οποίων το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 2.400 € για μεμονωμένο άτομο και των 3.600€ για το ζευγάρι ή για το μεμονωμένο άτομο με ένα εξαρτώμενο μέλος (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο), προσαυξανόμενο κατά 600 € για κάθε περαιτέρω εξαρτώμενο μέλος (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο) της οικογένειας. Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαζευγμένο ή μετά από καταγγελία του συμφώνου συμβίωσης) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας. Ενδεικτικά παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας: Σύνθεση Οικογένειας Ετήσιο εισόδημα Μεμονωμένο άτομο 2.400€ Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο μέλος 3.600€ Οικογένεια με ένα εξαρτώμενο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα μέλη 4.200€ Οικογένεια με δύο εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία εξαρτώμενα μέλη 4.800€ Οικογένεια με τρία εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα μέλη 5.400€ Οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε εξαρτώμενα μέλη 6.000€ .Β. Άτομα με αναπηρία κάτω του 67% ή άτομα που ανήκουν στις κατηγορίες χρονίως πασχόντων όπως αποτυπώνονται στην υπουργική απόφαση Φ. 11321/οικ. 31102/1870/2013 (Β΄ 2906) και των οποίων το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 6.000 € για μεμονωμένο άτομο, προσαυξανόμενο κατά 1.200 € για τον/ την σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο), με την προσκόμιση της γνωμάτευσης από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ή ιατρικής βεβαίωσης από Δημόσια Δομή με την οποία πιστοποιείται η χρονιότητα της πάθησης. Επίσης, άτομα, τα οποία κατά τη δημοσίευση της παρούσας κατέχουν νόμιμα Ατομικό Βιβλιάριο Οικονομικά Αδυνάτου ή Ανασφάλιστου, μετά τη λήξη της ισχύος του Βιβλιαρίου και χωρίς οποιαδήποτε διατύπωση, εφόσον το πραγματικό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 6.000€ για μεμονωμένο άτομο, προσαυξανόμενο κατά 1.200€ για τον/την σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο). 10998 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ενδεικτικά παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας: Σύνθεση Οικογένειας Ετήσιο εισόδημα Μεμονωμένο άτομο 6.000€ Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο μέλος 7.200€ Οικογένεια με ένα εξαρτώμενο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα μέλη 8.400€ Οικογένεια με δύο εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία εξαρτώμενα μέλη 9.600€ Οικογένεια με τρία εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα μέλη 10.800€ Οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε εξαρτώμενα μέλη 12.000€ 3. Ως πραγματικό εισόδημα, κατά την προηγούμενη παράγραφο, νοείται το συνολικό καθαρό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που προκύπτει αφού αφαιρεθούν όλοι οι φόροι, εισφορές για κοινωνική ασφάλιση, κρατήσεις του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) ή υπέρ δημοσίου και εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 Ν. 3986/2011 (Α΄ 152). Στο συνολικό καθαρό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται στην κατωτέρω παρ. 4, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο. 4. Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται το επίδομα ανεργίας, η διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο επικυρωμένο από το Δικαστήριο, το επίδομα αναδοχής, το εξωιδρυματικό επίδομα και τα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167), και το Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 11 της κοινής υπουργικής απόφασης 39982/ΓΔ1.2/2014 (Β΄3018). 5. Για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 150.000 ευρώ για μεμονωμένο άτομο, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος. 6. Επιπρόσθετα για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ. δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το τριπλάσιο του αντίστοιχου ορίου εισοδήματος. 7. Για την πιστοποίηση της πλήρωσης ή μη των οικονομικών κριτηρίων του αιτούντος και της οικογένειάς του και την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου απαιτείται η υποβολή φορολογικής δήλωσης κατά το τελευταίο οικονομικό έτος. Η ΗΔΙΚΑ προβαίνει σε διασταυρώσεις μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής που δημιουργείται για το σκοπό αυτό σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.8. Οι ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων εξαιρούνται από οποιαδήποτε συμμετοχή στις δαπάνες για φαρμακευτική αγωγή ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων; α. ανήλικοι έως 18 ετών που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλα ιδρύματα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή είναι ασυνόδευτα παιδιά ή τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες ή είναι υπό Επιτροπεία ή η επιμέλειά τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε τρίτους, με την προσκόμιση της βεβαίωσης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλου ιδρύματος ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που φιλοξενεί ή έχει κάνει την αναδοχή ή της πράξης εισαγγελέα για τον ορισμό Επιτρόπου ή της απόφασης διορισμού Επιτρόπου ή της δικαστικής απόφασης ανάθεσης της επιμέλειας ανηλίκου αντίστοιχα.β. άτομα που φιλοξενούνται σε όλες τις θεραπευτικές δομές των εγκεκριμένων οργανισμών θεραπείας του Ν. 4139/2013 ή παρακολουθούνται στους ίδιους οργανισμούς ως εξωτερικοί ασθενείς, με την προσκόμιση της βεβαίωσης ή πιστοποιητικού από τον αρμόδιο φορέα που αναπτύσσει τα εν λόγω προγράμματα. γ. οι κρατούμενοι σε φυλακές και οι φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και   σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων των εταιρειών ανηλίκων (ΝΠΔΔ), με την προσκόμιση της βεβαίωσης του εκάστοτε οικείου σωφρονιστικού καταστήματος, του ιδρύματος αγωγής ή της στέγης φιλοξενίας. δ. οι δικαιούχοι    διεθνούς  προστασίας (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) και οι ανιθαγενείς και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα), είτε είναι κάτοχοι άδειας διαμονής σε ισχύ, είτε εκκρεμεί η έκδοση απόφασης επί αιτήσεως ανανέωσης του καθεστώτος τους διεθνούς προστασίας, ή επί ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου κατά απορριπτικής της αιτήσεως ανανέωσης απόφασης ή κατά τον χρόνο κατά τον οποίον υπάρχει δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου, με την προσκόμιση της «Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου» με την ένδειξη «Δικαιούχος Διεθνούς Προστασίας ή Μέλος Οικογένειας Δικαιούχου Διεθνούς Προστασίας» ή της βεβαίωσης κατάθεσης αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσής της. ε. όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα), βάσει του άρθρου 28 του Π.δ. 114/2010, είτε του Ν. 3386/2005, είτε του Ν. 4251/2014, είτε αυτοί είναι κάτοχοι άδειας διαμονής σε ισχύ, είτε εκκρεμεί η έκδοση απόφασης επί αιτήσεως ανανέωσης ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10999 του καθεστώτος τους διεθνούς προστασίας, ή επί ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου κατά απορριπτικής της αιτήσεως ανανέωσης απόφασης ή κατά τον χρόνο κατά τον οποίον υπάρχει δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου, με την προσκόμιση της «Άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους» ή της βεβαίωσης κατάθεσης αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσής της, στ. θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα (σύμφωνα με το Π.δ. 233/2003), που είναι ανασφάλιστα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα προστασίας και αρωγής και αλλοδαποί που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3875/2010 (Α΄ 158) «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος» και για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα προστασίας και αρωγής, με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την οικεία Αστυνομική Διεύθυνση κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 Π.δ. 233/2003, ζ. άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, με την προσκόμιση της γνωμάτευσης από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας.9. Εξαιρούνται, επίσης, από οποιαδήποτε συμμετοχή στις δαπάνες για φαρμακευτική αγωγή ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων οι δικαιούχοι της παρ. 2. περίπτωση γ, κατηγορία i, του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (μόνο για τις περιπτώσεις παιδιών που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή σε άλλα ιδρύματα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή είναι ασυνόδευτα ή τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες ή είναι υπό Επιτροπεία ή η επιμέλειά τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε τρίτους) και κατηγορία x, παρ. 3, (αιτούντες διεθνούς προστασίας και τα μέλη των οικογενειών τους) του άρθρου 3 της παρούσας. 10. Εξακολουθούν να ισχύουν οι εξαιρέσεις από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη για ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, όπως ορίζονται από ειδικότερες διατάξεις.

  Άρθρο 7 Αρμοδιότητα Κοινωνικών Υπηρεσιών
      Για την υπαγωγή στις διατάξεις των παρ. 2Β και 8 του άρθρου 6 της παρούσας απαιτείται η κατοχή ΑΜΚΑ ή Κ.Υ.Π.Α. και νομιμοποιητικών εγγράφων διαμονής και η υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του (και με τη συνδρομή της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου σε περίπτωση νοσηλευομένου ή της δομής όπου φιλοξενείται ή του σωφρονιστικού καταστήματος όπου κρατείται) μετά του κατά περίπτωση προβλεπόμενου δικαιολογητικού στη Δ/νση του Δήμου του τόπου κατοικίας του που ασκεί αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας ή της Δομής όπου φιλοξενείται ή του σωφρονιστικού καταστήματος, όπου κρατείται. 2. Στην περίπτωση μη αποδοχής από τον ενδιαφερόμενο της επιβολής συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη, είναι δυνατή η υποβολή ένστασης στη Δ/νση του Δήμου του τόπου κατοικίας του που ασκεί αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας, μετά του κατά περίπτωση προβλεπόμενου δικαιολογητικού, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη γνώση αυτής. Η ανωτέρω Υπηρεσία προβαίνει στο σχετικό έλεγχο δια της πρόσβασης εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 6. 3. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται γραπτώς επί της απόφασης. Σε περίπτωση θετικής απόφασης, αυτή εκδίδεται με ισχύ ενός (1) έτους ή έως την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης του αντίστοιχου δικαιολογητικού εγγράφου και μπορεί να ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία. 4. Η Δ/νση του Δήμου που ασκεί αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας καταχωρεί δια των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και στο ηλεκτρονικό μητρώο τον αριθμό της απόφασης, το διάστημα ισχύος αυτής και την κατηγορία δικαιούχου. 5. Οι Δ/νσεις των Δήμων του που ασκούν αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας, τα ΚΕΠ, τα Κέντρα Κοινότητας του άρθρου 4 του Ν. 4368/2016 και οι αναφερόμενοι στο άρθρο 1 δημόσιοι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας αναλαμβάνουν την υποχρέωση ανάρτησης σχετικών ανακοινώσεων σε εμφανές σημείο των χώρων που στεγάζονται, καθώς και των ιστοσελίδων τους, στις οποίες να συμπεριλαμβάνονται οι κατηγορίες δικαιούχων και το σύνολο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών. Παρέχεται επιπλέον έγγραφη ενημέρωση (έντυπο αίτησης και έντυπη λίστα δικαιούχων και απαιτούμενων δικαιολογητικών) ή και προφορικές διευκρινήσεις, εφόσον απαιτηθεί, σε κάθε ενδιαφερόμενο. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την παροχή σχετικής πληροφόρησης για τις διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε βασικές γλώσσες μεταναστών και προσφύγων. 6. Τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας και οι Κοινωνικές Υπηρεσίες σε συνεργασία με τα Γραφεία Κίνησης Ασθενών των νοσοκομείων και των λοιπών Φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 1, έχουν την ευθύνη για την έγκαιρη ενημέρωση, παραπομπή και παροχή συνδρομής των ανασφάλιστων νοσηλευόμενων και των οικείων τους για τις αναφερόμενες στην παρούσα απόφαση διαδικασίες υγειονομικής και φαρμακευτικής κάλυψης, καθώς και της εκπροσώπησής τους στις Υπηρεσίες του παρόντος, όπου αυτή απαιτείται.

          Άρθρο 8 Τελική διάταξη 1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από tην ημέρα δημοσίευσης του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 21) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 της παρούσας, η ισχύς των οποίων άρχεται από 01/06/2016, ώστε να διασφαλιστεί ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας των πληροφοριακών συστημάτων των συναρμόδιων Υπηρεσιών. 2. Για τους δικαιούχους των παρ. 2, 8 και 9 του άρθρου 6 της παρούσας, μέχρι την 01/06/2016 αναφορικά με τις δαπάνες για φαρμακευτική αγωγή ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις ελέγχων και συμμετοχών που ισχύουν κατά τη συνταγογράφηση των φαρμάκων αυτών σε ασφαλισμένους, κατά τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. Γ.Π./ΟΙΚ. 56432/28.6.2014 (Β΄ 1753). 3. Τα βιβλιάρια οικονομικά αδυνάτων και ανασφάλιστων και τα πιστοποιητικά κοινωνικής προστασίας που 11000 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας διατηρούνται σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους. Οι κάτοχοί τους δικαιούνται των παροχών της παρούσας απόφασης, χωρίς να θίγονται τα ήδη θεμελιωμένα δικαιώματά τους. Αιτήσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και για τις οποίες εκκρεμεί η έκδοση απόφασης, εξετάζονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα, εφόσον εμπίπτουν στα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 2Β του άρθρου 6 της παρούσας. 4. Για το χρόνο έναρξης άσκησης των αρμοδιοτήτων του άρθρου 7 από τους Δήμους, οι οποίοι δεν ασκούν έως την έναρξη ισχύος της παρούσας την αρμοδιότητα που προέβλεπε η κοινή υπουργική απόφαση 139491/2006 (Β΄ 1747), ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του Ν. 4257/ 2014 (Α΄ 93). 5. Η υπ’ αριθ. 139491/2006 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1747), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Υ4α/ ΓΠ/οικ.48985/2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1465), η υπ’ αριθ. Π2α/ΓΠΟΙΚ 81851/2009 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1370), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Π2α/Γ.Π. οικ. 128027/2009 κοινή υπουργική από− φαση (Β΄ 2081), καθώς και κάθε προηγούμενη απόφαση και εγκύκλιος, σχετική με τα ανωτέρω αναφερόμενα, καταργούνται. 6. Με εγκύκλιο των αρμόδιων Υπουργείων δύνανται να ρυθμίζονται λεπτομερώς θέματα αρμοδιότητάς τους. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σ την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.αθήνα, 4 Απριλίου 2016 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ