Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016


ME THN ΠΟΛ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   1009/18/1/2016   ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ  ΣΤΗΝ ΔΕΗ  ΤΙΣ  ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ  ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 21/5/2015  ΚΑΙ  ΑΥΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗ  ΕΚ  ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ Η  ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ.


ΕΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-2-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 5673 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Α. Σιλιγάρδου Αριστ. Αλβανός Τηλ.: 2131364820 2131364840 FAX: 2131364813 ΘΕΜΑ : Οδηγίες αναφορικά µε την εφαρµογή των νέων αντικειµενικών αξιών ΣΧΕΤ. : Η αριθµ. ΠΟΛ 1009/18-1-2016 (ΦΕΚ 48/Β’/20-1-2016) Με την αριθµ. ΠΟΛ 1009/18-1-2016 του Αν. Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 48/Β΄/20-1-2016) αναπροσαρµόστηκαν οι τιµές ζώνης και οι συντελεστές εµπορικότητας για τον υπολογισµό της αντικειµενικής αξίας των εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισµού ακινήτων. Δεδοµένου ότι οι τιµές ζώνης λαµβάνονται υπ’ όψιν κατά τον υπολογισµό οφειλών που προκύπτουν από την εφαρµογή της πολεοδοµικής νοµοθεσίας (πολεοδοµικά πρόστιµα, εισφορά σε χρήµα) καθώς και τον υπολογισµό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, η αναδροµική ισχύς της ανωτέρω ΠΟΛ σύµφωνα µε το άρθρο 5 αυτής (από 21-5-2015) δηµιουργεί , εκ των πραγµάτων, δικαιώµατα για απαιτήσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών εκ µέρους των υπόχρεων ή συµψηφισµού αυτών µε άλλες απαιτήσεις οι οποίες υφίστανται. Ειδικότερα: Α. Αναφορικά µε το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας το οποίο συνεισπράτεται από τη ΔΕΗ ή τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι υπηρεσίες των Δήµων θα πρέπει κατ΄ αρχήν να µεριµνήσουν ώστε να αποσταλούν άµεσα προς το αρµόδιο πρακτορείο του Διαχειριστή του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε), σύµφωνα µε την έως τώρα ακολουθούµενη διαδικασία, οι µεταβολές στις τιµές ζώνης εντός των ορίων της διοικητικής τους αρµοδιότητας που επέρχονται κατ’ εφαρµογή της ανωτέρω ΠΟΛ ώστε να µειωθεί το χρονικό διάστηµα για το οποίο θα οφείλονται αναδροµικά τυχόν καταβληθέντα ποσά. Εν συνεχεία, οι Δήµοι θα πρέπει να προχωρήσουν στον υπολογισµό , ανά ενεργή παροχή, του ποσού της πίστωσης που τυχόν προκύπτει και την αποστολή του σχετικού αρχείου στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προκειµένου αυτή να προχωρήσει στην ενηµέρωση των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας ΠΡΟΣ: Τις Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων του Κράτους (και ειδικά για την Α.Δ. Αιγαίου στην Δ/νση Εσωτερικών) ΚΟΙΝ: Υπουργείο Οικονοµικών Γενική Γραµµατεία Δηµ. Εσόδων Γεν. Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης Δ/νση Εφαρµογής Φορολογίας Κεφαλαίου ούτως ώστε να καταχωρηθούν οι αρµόζουσες εκπτώσεις στους επόµενους λογαριασµούς ηλεκτρικής ενέργειας. Στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η βεβαίωση και είσπραξη του ΤΑΠ γίνεται από τους ∆ήµους θα ακολουθηθούν, κατόπιν υπολογισµού του ποσού της πίστωσης (εφόσον αυτό υπάρχει), οι προβλεπόµενες διαδικασίες διόρθωσης των σχετικών βεβαιωτικών καταλόγων και κατόπιν του αυτεπάγγελτου συµψηφισµού τυχόν χρηµατικών απαιτήσεων ή της επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (αρ. 26 παρ. 13 του β.δ. της 17/5-15/6/1959) Β. Σε ότι αφορά τα πρόστιµα που προβλέπονται και επιβάλλονται κατά την εφαρµογή διατάξεων της πολεοδοµικής  νοµοθεσίας και υπολογίζονται βάσει της τιµής ζώνης στην περιοχή του ακινήτου, σύµφωνα µε το σύστηµα αντικειµενικών αξιών κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι όποιες πράξεις επιβολής προστίµου. Εφόσον, η είσπραξη των ανωτέρω προστίµων γίνεται από τις Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες θα πρέπει να αποσταλούν, από τους ΟΤΑ, τα αντίστοιχα ατοµικά φύλλα έκπτωσης Γ. Τέλος για τις οφειλές που προκύπτουν από την εισφορά σε χρήµα, η οποία υπολογίζεται βάσει της τιµής ζώνης κατά το χρόνο κύρωσης της πράξης εφαρµογής, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι πράξεις επιβολής και να προσαρµοστούν οι υπολειπόµενες δόσεις ενώ στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής να ακολουθήσει η διαδικασία επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών, κατόπιν των σχετικών αποφάσεων των δηµοτικών συµβουλίων. Οι Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, οι οποίες είναι και οι αποδέκτες του παρόντος εγγράφου, παρακαλούνται όπως το γνωστοποιήσουν άµεσα στους Ο.Τ.Α. α’ βαθµού της χωρικής τους αρµοδιότητας, προς οµοιόµορφη εφαρµογή. Το παρόν έγγραφο µπορεί να αναζητηθεί και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (www.ypes.gr), στη διαδροµή: Το Υπουργείο: Έγγραφα ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ: -Γρ. Υπουργου -Γρ. Υφυπουργού -Γρ. Γενικού Γραµµατέα -Γρ. Γενικού ∆/ντη Οικονοµικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης -∆/νση Ηλ. Διακυβέρνησης (µε την παράκληση να αναρτήσει το παρόν έγγραφο στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ∆Α, στη διαδροµή Το Υπουργείο-Έγγραφα) -Δ/νση Οικονοµικών Τ.Α. Τµήµα Εσόδων Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ν. ΧΑΤΖΗΕΡΓΑΤΗΣ.