Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017


ΑΠΟ 1/1/2017 ΤΟ ΕΚΑΣ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 50%.

ΤΙ  ΑΛΛΑΓΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1-1-2017 ΣΤΟ ΕΚΑΣ    ΤΩΝ    ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ. 
ΜΕ ΜΙΣΘΟ ΜΕΧΡΙ 7.216 ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΚΑΣ 115 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ.
ΜΕ ΜΙΣΘΟ ΑΠΟ 7.216.01 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 7.972 ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΠΟΣΑ.
ΜΕ ΜΙΣΘΟ 7216.01 ΕΩΣ 7.518 ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΚΑΣ 86,25 ΜΗΝΙΑΙΩΣ.
ΜΕ ΜΙΣΘΟ 7.518.01 ΜΕΧΡΙ 7.720 ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 57,50 ΜΗΝΙΑΙΩΣ
ΜΕ ΜΙΣΘΟ 7.720.01 ΜΕΧΡΙ 7.972.00 ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 28,75  ΜΗΝΙΑΙΩΣ.
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΕΚΑΣ  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 65 ΕΤΩΝ.   
    
ΦΕΚ 4101- ΤΕΥΧΟΣ Β- 20-12-2016
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 1 Αναπροσαρμογή ποσών Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2017.
2 Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης δέκα επτά (17) οδηγών αυτοκινήτων μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που υπηρετούν στο Υπουργείο Υγείας.
3 Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε ένα (1) υπάλληλο μόνιμο που υπηρετεί στο Υπουργείο Υγείας. 4 Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε δύο (2) υπαλλήλους που υπηρετούν στο Υπουργείο Υγείας. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 5 Διόρθωση σφάλματος στη με αρ. πρωτ. 116091/ Ζ1/14.7.2016 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 2252/20-07-2016 (τ.Β’). ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 11321/51600/1975 (1) Αναπροσαρμογή ποσών Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2017. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 4387/2016 (Α, 85) όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 9 του άρθρου δεύτερου του ν. 4393/2016 (Α,106) και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α, 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
 3. Τις διατάξεις του π. δ/τος 113/2014 (Α, 180) «Οργα- νισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ/τος 24/2015 (Α, 20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (A, 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, και την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 73/2015 (Α,116) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 6. Την αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/09.10.2015 (Β, 2169) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. οικ.54051/Δ9.14200/ 22-11-2016 (Β, 3801) υπουργική απόφαση και ισχύει.
7. Τις διατάξεις της αριθ. Υ29/9.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού (Β’ 2168) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
 8. Το αριθμ. οικ.51319/1813/8-11-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας και επιθεώρησης Ν.Π.Δ.Δ. της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Εισηγητική έκθεση της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις της προτεινόμενης Κοινής υπουργικής απόφασης».
9. Την αριθ. πρωτ. Δ6/Α/ΦΙ/οικ.58086/3279/14-12-2016 Βεβαίωση Εγγραφής Πίστωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) ύψους τριακοσίων δεκατριών εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (313,4 εκατ. ευρώ) η οποία θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συγκεκριμένα από τις πιστώσεις ΚΑΕ 2737 του Φ33.210, αποφασίζουμε: Από 1.1.2017 έως 31.12.2017, το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), καταβάλλεται αποκλειστικά σε ήδη συνταξιούχους, καθώς και σε δικαιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. κατ’ άρθρο 53 του ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 20 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4101 40487 40488 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 4101/20.12.2016 ν. 4387/2016 οργανισμών κύριας ασφάλισης εκτός των συνταξιούχων του ΟΓΑ, καθώς και της Τράπεζας της Ελλάδος, των οποίων η συνταξιοδότηση αρχίζει πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, ως εξής: Άρθρο 1 Προϋποθέσεις χορήγησης Ε.Κ.Α.Σ.
1. Για την καταβολή του επιδόματος πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλικίας. Σε περίπτωση συμπλήρωσης του 65ου έτους ηλικίας εντός του 2017, το επίδομα καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου της συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας μήνα.
β. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο (7.972) ευρώ. Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων, θυμάτων πολεμικής περιόδου και κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, θυμάτων τρομοκρατίας, καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα.
 γ. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να   μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (8.884) ευρώ.
 δ. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των έντεκα χιλιάδων (11.000) ευρώ.
ε. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται κατά το μήνα έκδοσης της παρούσας υπουργικής     απόφασης, στο  οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, να μην υπερβαίνει τα εξακόσια εξήντα τέσσερα (664) ευρώ. ‘
στ. Τα παραπάνω ποσά, των περιπτώσεων β, γ και δ, αφορούν σε εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2015 και δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016. ‘
Άρθρο 2 Ποσά Επιδόματος ΕΚΑΣ
 α. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές) μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα ή βοηθήματα και μέχρι επτά χιλιάδες διακόσια δεκαέξι (7.216.00) ευρώ καταβάλλεται επίδομα ποσού εκατόν δέκα πέντε (115) ευρώ μηνιαίως.
β. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από επτά χιλιάδες διακόσια δεκαέξι ευρώ και ένα λεπτό (7.216.01) ευρώ και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο (7.972,00) ευρώ καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος (Ε.Κ.Α.Σ.), σύμφωνα με τα παρακάτω:
αα. Από επτά χιλιάδες διακόσια δεκαέξι ευρώ και ένα λεπτό (7.216,01) ευρώ και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων πεντακοσίων δεκαοκτώ (7.518,00) ποσό ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (86,25).
ββ. Από επτά χιλιάδες πεντακόσια δέκα οκτώ ευρώ και ένα λεπτό (7.518,01) και μέχρι του ποσού των επτά χιλιά- δων επτακοσίων είκοσι (7.720,00) ευρώ, ποσό πενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (57,50).
γγ. Από επτά χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ και ένα λεπτό (7.720,01) και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο (7.972,00) ευρώ, ποσό είκοσι οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (28,75).
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2016.
 Οι Υπουργοί Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Ι Αριθμ. Α1α/Γ.Π/οικ.94749 (2) Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης δέκα επτά (17) οδηγών αυτοκινήτων μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που υπηρετούν στο Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων  δανείων,  μισθολογικές ρυθμίσεις και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α/ 16.12.2015).
β) Του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 29/Α/19- 3-2015).
 γ). Το άρθρο π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α/28-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας όπως ισχύει».
δ) Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015).
 2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη ύψους 60.000 ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του 2017 και ειδικότερα από τους ΚΑΕ 0511 και ΚΑΕ 0512 του Φ. 110, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση δέκα επτά (17) Οδηγών αυτοκινήτων, μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, έως 31-12-2017 και για είκοσι (20) ώρες το μήνα στον καθένα για απογευματινή εργασία και δέκαέξι (16) ώρες το μήνα στον καθένα για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών. Τεύχος Β’ 4101/20.12.2016 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40489 Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων κρίνεται απολύτως αναγκαία προκειμένου να καλύψουν έκτακτες ανάγκες (σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες κ.λπ.), καθώς και να καλύψουν επείγουσες και έκτακτες ανάγκες σε όλη την Επικράτεια, όπως: μεταφορά σκηνών, κουβερτών, ιατροφαρμακευτικού υλικού, ιματισμού, τροφίμων, μεταφορά αίματος στα Νοσοκομεία, μετακινήσεις Υγιεινολόγων, Μηχανικών, επιτροπών και άλλων εξειδικευμένων υπαλλήλων οι οποίοι κινούνται σε όλη την Ελλάδα για ελέγχους ιδρυμάτων, υδραγωγείων, πηγών, ποταμών, Νοσοκομείων, εξυπηρέτηση ΠΣΕΑ, ΕΚΕΠΥ κ.λπ.
Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά τις ώρες 15:00 έως 22:00 και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες από 15:00 έως 20:00. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικής Μέριμνας και Αυτοκινήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωριακή εργασία δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμμένης πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2016 Ο Υπουργός ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ι Αριθμ. Α1α/οικ.94720 (3) Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε ένα (1) υπάλληλο μόνιμο που υπηρετεί στο Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
 α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α/ 16.12.2015).
 β) Του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 29/Α/ 19.3.2015).
2. Το π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α/28-8-2014) Οργανι- σμός του Υπουργείου Υγείας όπως ισχύει».
 γ) Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη ύψους 1.500 ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους και ειδικότερα από τον ΚΑΕ 0511 του Φ. 110, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου έως 31-12-2017, στον κάτωθι μόνιμο υπάλληλο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπη- ρεσιών και Υποστήριξης, Τμήματος Τεχνικής Μέριμνας και Αυτοκινήτων που υπηρετεί στο Υπουργείο Υγείας, και που θα απασχοληθεί υπερωριακά για την αναδιάρθρωση των χώρων στέγασης των υπηρεσιών, την εξασφάλιση λειτουργικότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, λόγω του ότι έχουν αρχίσει εργασίες ελαιοχρωματισμού και οι οποίες δεν έχουν τελειώσει ακόμη για να υποδεχθούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες: 1. ένας (1) υπάλληλος μόνιμος, κλάδου ΥΕ εργατών, με βαθμό Δ’ και ΜΚ 10. Οι ώρες απογευματινής απασχόλησης δεν θα υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες ανά μήνα. Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωρια- κή εργασίας δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμμένης πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται ο Προϊστάμενος του τμήματος Τεχνικής Μέριμνας και Αυτοκινήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Υποστήριξης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2016 Ο Υπουργός ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ι Αριθμ. Α1α/Γ.Π/οικ.94725 (4) Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε δύο(2) υπαλλήλους που υπηρετούν στο Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015).
 β) Του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 29/Α/ 19-3-2015).
γ). Το π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α/28-8-2014) «Οργανι- σμός του Υπουργείου Υγείας όπως ισχύει».
 δ) Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015).

 2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη ύψους 2.500 ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους και ειδικότερα από τον ΚΑΕ 0511 του Φ. 110, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την αποζημίωση εργασίας καθ’υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, έως 31-12-2017 σε δύο (2) υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας, που θα απασχοληθούν υπερωριακά για την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, λόγω των ιδιαιτέρων αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης, ως εξής: 40490 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 4101/20.12.2016 1. ένας (1) υπάλληλος μόνιμος, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Γ και ΜΚ 11. 2. ένας (1) υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Δ’, και ΜΚ 7. Οι ώρες απογευματινής απασχόλησης δεν θα υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο ανά μήνα. Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωριακή εργασίας δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμμένης πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2016 Ο Υπουργός ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (5) Στη με αριθμ .πρωτ. 116091/Ζ1/14-07-2016 απόφαση της αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Μετονομασία Τομέα του Τμή- ματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του γνωστικού αντικειμένου», που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 2252/20-07-2016 (τ.Β’), διορθώνεται στο άρθρο μόνο, παρ. 1 από το εσφαλμένο: «Τομέα Ορθοδοντικής, Παιδοδοντιατρικής, Προληπτικής και Περιοδοντολογίας», στο ορθό: «Τομέα Ορθοδοντικής, Παιδοδοντιατρικής, Προληπτικής Οδοντιατρικής και Περιοδοντολογίας». (Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων) Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000 Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *0204101