Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017


ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΝΑ1)ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΚΑΤΑΒΑΛΟΝΤΑΙ ΤΑ  2/12 ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.

2)ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΤΡΙΩΝ ΜΗΝΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΟΝΤΑΙ ΤΑ 4/12 ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.

3)ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/2017 ΚΑΤΑΒΑΛΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΣΥΝ 2/12 ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΤΕΛΩΝ.


ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 56
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4467
Άρθρο 16 Διατάξεις περι  τελών κυκλοφορίας
4. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 (Α΄ 181), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Εξαιρετικά, δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχήματος αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης του πρώτου εδαφίου της παρούσας, άπαξ, εντός του έτους 2017, με καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους αυτού πριν την άρση ακινησίας, ως εξής:
α) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας ενός (1) μηνός, καταβάλλονται τα δύο δωδέκατα (2/12) του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας,
β) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, καταβάλλονται τα τέσσερα δωδέκατα (4/12) του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας,

γ) για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος αυτού, καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας που απομένουν έως τις 31.12.2017 συν (+) δύο δωδέκατα (2/12) των ετησίων τελών κυκλοφορίας»