Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΝΔΡΑΚΗΣ


ΟΙ  ΝΕΕΣ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΓΙΑ  ΤΟ  2018 .  ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΟΙ  ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΙ  ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ  ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΝΙΚΑΙΑ-ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ-ΠΕΡΑΜΑ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ- ΣΑΛΑΜΙΝΑ. 


Άρθρο 126

Τροποποίηση του ν. 4223/2013
1. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4223/2013
(Α΄ 287), προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Ειδικά για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2018
λαμβάνονται υπόψη οι Τιμές Ζώνης, οι οποίες ορίζονται
στη με αριθμ. 1113/2018 (Β΄ 2192) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.».

2. Ο πίνακας της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 της ενότη
τας Α΄ του άρθρου 4 του ν. 4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
Τιμή Ζώνης (€/μ2) Φ.Ζ. Βασικός Φόρος (Β,Φ.) (€/μ2)
0-550                          1           2,00
551-750                      2          2,80
751 - 1050                 3           2,90
1051 -1.500               4          3,70
1.501 - 2.000             5          4,50
2.001 - 2.500             6          6,00
2.501 - 3.000             7          7,60
3.001 - 3.500             8          9,20
3.501 - 4.000             9          9,50
4.001 - 4.500            10        11,10
4.501 - 5.000            11        11,30
5.001+                       12        13,00

3. Ο πίνακας της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013
αντικαθίσταται ως εξής:
ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€) Συντελεστής
0,01 - 250.000 0,0%
250.000,01 - 300.000 0,15%
300.000,01 - 400.000 0,30%
400.000,01 - 500.000 0,50%
500.000,01 - 600.000 0,60%
600.000,01 - 700.000 0,80%
700.000,01- 800.000 0,90%
800.000,01- 900.000 1,00%
900.000,01- 1.000.000 1,05%
1.000.000,01-2.000.000 1,10%
Υπερβάλλον 1,15%

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν. 4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα τουεπόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ευρώ, και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα
από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, οι επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα και η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου του επόμενου έτους.».

5. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για το έτος 2018, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2018, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2018.».