Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

Αποτέλεσμα εικόνας για anergoi fvtografies

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 709 ΘΕΣΕΩΝ
ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544  6 Απριλίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958
Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, έτους 2015.
 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/ Α΄/15−3−2010), όπως ισχύει και της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012).
 2. Το Π.Δ. 24/27−1−2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
3. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Συντάγματος και του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002, όπως ισχύει.
4. Την Υ95/20−2−2015 (ΦΕΚ 299/Β΄/2015) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γεώργιο Κατρούγκαλο».
 5. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1−3−2011 (ΦΕΚ 323/ Β΄/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
 6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
7. Τα υπ’. αριθμ.  ΔΙΠΠ/Φ.2.9/36/οικ18345/27−6−2013 και ΔΙΠΠ/Φ.2.9/ 35/οικ.20477/19−7−2013 έγγραφα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια κυβέρνησης για τη συλλογή από όλους τους φορείς του δημοσίου των εκκρεμοτήτων διορισμών ή προσλήψεων α) κατόπιν της έκδοσης αμετακλήτων δικαστικών αποφάσεων και β) βάσει ειδικών διατάξεων και τα σχετικά απαντητικά έγγραφα από τους φορείς.