Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ


NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4250 αθρο 1
Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992(Α΄ 161) και λοιπές  ρυθμίσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
MΕΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ  ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Άρθρο 1
Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων
1. Το άρθρο 1 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) τροποποιείται  ως εξής: «Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού εφαρμόζονται στο Δημόσιο, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης  και στα άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις.»
2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 11 του ν. 2690/ 1999 (Α΄ 45) καταργούνται και παράγραφος 2 του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α. Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου εφαρμό
ζονται στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδι−
οίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξειςαπό κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετή σιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α..
 β. Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρω−
τοτύπων εγγράφων, με την επιφύλαξη της περίπτωσης
δ΄ και των εγγράφων που προσκομίζονται για δικαστική
χρήση, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους
φορείς της περίπτωσης α΄ ή επικυρωμένων αντιγράφων
των εγγράφων αυτών από τους ενδιαφερόμενους για
το σύνολο των συναλλαγών τους με τις υπηρεσίες και
τους φορείς της περίπτωσης α΄.
Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υπο−
βάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις
υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄, ευκρινή
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκ−
δόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή
των ακριβών αντιγράφων τους.
Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α΄.
Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά απο−
δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων  που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Οι υπηρεσίες και οι φορείς στους οποίους κατατίθε−
νται φωτοαντίγραφα, κατά τα ανωτέρω, υποχρεούνται
να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου
να εξακριβώσουν την ακρίβεια των στοιχείων που ανα−
γράφονται σε αυτά, σε τουλάχιστον πέντε τοις εκατό
(5%) των φωτοαντιγράφων που υποβλήθηκαν κατά το
αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, ιδίως ζητώντας τη συν−
δρομή των υπηρεσιών ή των φορέων που εξέδωσαν τα
πρωτότυπα. Τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου εν
συνεχεία κοινοποιούνται στην καθ’ ύλην αρμόδια οργα
νική μονάδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμι−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Εάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο
έλεγχο ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα,
εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ.
6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 και που επιβάλλο−
νται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον η πράξη αυτή δεν
τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη, η
διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας
υποβλήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, ανακαλείται
αμέσως.
γ. Οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολουθούν να
επικυρώνουν αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το
ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής (όπως ορίζε−
ται στο άρθρο 1 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), που το εξέδω
σε, μόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται από
τον ενδιαφερόμενο σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις
διατάξεις του παρόντος. Αντίγραφα των ανωτέρω επι−
κυρώνονται και από δικηγόρους ή συμβολαιογράφους,
 σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την άσκηση των
λειτουργημάτων τους.
Ομοίως, οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολου−
θούν να επικυρώνουν αντίγραφα από αντίγραφα ιδιω−
τικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικη
γόρο, μόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται σε
φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος.
δ. Η απαίτηση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων, που
έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της
περίπτωσης α΄, όταν προβλέπεται ρητά από την κείμενη
νομοθεσία, καταργείται με την παρέλευση τριών μηνών
από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Εντός του
προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, με απόφα−
ση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και του κάθε φορά αρμόδιου
Υπουργού μπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση, η διατή
ρηση της απαίτησης υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων
σε διαδικασίες, εφόσον το επιβάλλουν εξαιρετικοί λόγοι, που αναφέρονται ρητώς σε αυτήν.
ε. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ΄, από τη δη−
μοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται κάθε ειδική
ή γενική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις αυτού.»