Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΕΚ 4261/2014 ΑΘΡΟ 169


Τροποποιήσεις του π.δ. 237/1986
1. Το άρθρο 5 παρ. 2 του π.δ. 237/1986 αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«2. Η κατά το άρθρο 2 ασφαλιστική κάλυψη:
Α. Αρχίζει μόνον με την καταβολή ολόκληρου του
οφειλομένου ασφαλίστρου στον ασφαλιστή, πριν από
την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστη
ρίου στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης,
Β. ισχύει για όσο χρόνο ορίζεται στο ασφαλιστήριο, και
Γ. αποδεικνύεται, έναντι των οργάνων που είναι αρμό
δια για την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου 4
του παρόντος, από την κατοχή του ασφαλιστηρίου, το
οποίο αποστέλλει ο ασφαλιστής στον ασφαλισμένο ή
τον λήπτη της ασφάλισης εντός πέντε (5) ημερών από
την είσπραξη του ασφαλίστρου.
Δ. Σε περίπτωση ελέγχου από όργανα, που είναι αρμό−
δια για την επιβολή των κυρώσεων, εντός του ανωτέρω
χρονικού διαστήματος των  πέντε  (5) ημερολογιακών ημερών αρκεί η προσκόμιση της απόδειξης πληρωμής του απαιτούμενου ποσού ασφάλισης του οχήματος.»
2. Στο άρθρο 5 του π.δ. 237/1986 μετά το τέλος της
παραγράφου 2, προστίθενται παράγραφοι 2.α, 2.β και
2.γ ως εξής:
«2.α. Η ασφαλιστική επιχείρηση μπορεί να αντιτάξει
τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης έναντι του ζημι−
ωθέντος τρίτου, μετά την πάροδο δεκαέξι (16) ημερών
από την επομένη της ημερομηνίας που ορίζεται με το
ασφαλιστήριο ότι λήγει η ισχύς της, χωρίς να απαιτείται
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή ενημέρωση του λήπτη  της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου.
2.β. Ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης επι−
τρέπεται μόνον μετά την εμπρόθεσμη καταβολή του
ασφαλίστρου της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου, το
αργότερο έως την λήξη της ισχύουσας ασφαλιστικής  σύμβασης.
2.γ. Η ασφαλιστική επιχείρηση ενημερώνει σε πραγμα−
τικό χρόνο το Κέντρο Πλητη διάρκεια ισχύος κάθε νέας ασφαλιστικής σύμβασης  και κάθε ανανέωση αυτής.»
3. Το στοιχείο α΄ της παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 237/ 1986 αντικαθίσταται ως εξής:
 «α) Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για έξι (6) μήνες με πράξη της Αστυνομικής Αρχής. Επί εμπλοκής οχήματος σε ατύχημα επί τόπου αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για δύο (2) χρόνια και επί υποτροπής για τρία (3) χρόνια. Για τηνεπιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται  η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικου συμβολαιου ασφαλισης.
4. Στο στοιχείο α΄ της παρ. 6 του άρθρου 6 του π.δ. 237/1986 πριν από τις λέξεις «αιτιολογημένη προ σφορά» προστίθεται η λέξη «έγγραφη».
5. Στο στοιχείο β΄ της παρ. 6 του άρθρου 6 του π.δ. 237/1986 πριν από τις λέξεις «αιτιολογημένη απάντηση» προστίθεται η λέξη «έγγραφη».
6. Στο στοιχείο α΄ της παρ. 7 του άρθρου 6 του π.δ. 237/1986 πριν από τις λέξεις «αιτιολογημένη προσφορά» προστίθεται η λέξη «έγγραφη».
7. Στο στοιχείο β΄ της παρ. 7 του άρθρου 6 του π.δ. 237/1986 πριν από τις λέξεις «αιτιολογημένη απαντηση»  προστίθεται η λέξη «έγγραφη».
8. Στο άρθρο 6 του π.δ. 237/1986 προστίθεται όγδοη  παράγραφος ως εξής:
«. Ο χρόνος πληρωμής που αναφέρει η προσφορά αποζημίωσης, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δέκα(10) ημέρες από την προσφορά, εκτός αντίθετης ειδικής  συμφωνίας των μερών. Αν συμφωνηθεί αυτούσια αποκατάσταση της ζημιάς, ο χρόνος αυτής δεν μπορει να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από τη συμφωνία, εκτός αντίθετης ειδικής συμφωνίας των μερών.»
9. Στο άρθρο 6 του π.δ. 237/1986 προστίθεται ένατη παράγραφος ως εξής.. . Για την εφαρμογή των παραγράφων 6 και 7 του  παρόντος, με την αίτηση αποζημίωσης εξομοιώνονται οι δηλώσεις ατυχήματος που υποβάλλονται σύμφωνα  με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του παρόντος, η τυχόν  φιλική δήλωση τροχαίου ατυχήματος του Συστήματος Άμεσης Πληρωμής (Σ.Α.Π.), και κάθε εν γένει έγγραφη με επιστολή είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή  τηλεομοιοτυπία ενημέρωση προς τον ασφαλιστή είτε από τον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης είτε
από τον τρίτο δικαιούχο αποζημίωσης, ότι επήλθε ο ασφαλιζόμενος κίνδυνος.»
10. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 6 του  π.δ. 237/1986 αντικαθίσταται η φράση «μετά τη λήξη του  διμήνου», σε «μετά τη λήξη του τριμήνου».
11. Η παρ. 4 του άρθρου 6α του π.δ. 237/1986 διαγράφεται από το άρθρο 6α και προστίθεται αυτούσια στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 237/1986.
12. Η παρ. 1 του άρθρου 6α του π.δ. 237/1986 καταργείται.
13. Η παρ. 2 του άρθρου 6α του π.δ. 237/1986 αναριθμείται σε παράγραφο 1 και η παράγραφος 2 αντικαθισταται ως εξής:
«2. Όπου προβλέπεται έγγραφη επικοινωνία του ασφαλιστή με τον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο ή τον δικαιούχο αποζημίωσης, η επικοινωνία αυτή μπορεί  να γίνεται είτε με επιστολή είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή τηλεομοιοτυπία ή με αποστολή μηνύματος σε συσκευή κινητής τηλεφωνίας, σε στοιχεία επικοινωνίας  που οι τελευταίοι έχουν δηλώσει εγγράφως ή με νόμιμα  ηχογραφημένη συνομιλία ότι επιθυμούν μέσω αυτών να συναλλάσσονται με τον ασφαλιστή.»
14. Η παρ. 2 του άρθρου 11 του π.δ. 237/1986 καταργείται και οι παράγραφοι 3 και 4 αναριθμούνται σε 2  και 3 αντιστοίχως.
15. Το άρθρο 11α του π.δ. 237/1986 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 11α
Πρόωρη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης
1. Τα μέρη που συμβάλλονται στην ασφαλιστική σύμβαση μπορούν να λύουν αυτήν, οποτεδήποτε, με έγγραφη συμφωνία.
2. Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος μπορούν να καταγγέλλουν την ασφαλιστική σύμβαση  οποτεδήποτε, με επιστολή που αποστέλλεται είτε με
μορφή τηλεομοιοτυπίας είτε ηλεκτρονικά, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφει η ασφαλιστική επιχείρηση  στην επίσημη ιστοσελίδα της και στα κάθε είδους έντυπά της.  Τα αποτελέσματα της καταγγελίας ως προς τα συμβαλλόμενα μέρη επέρχονται άμεσα από την ημερομηνία περιέλευσης αυτής στην ασφαλιστική επιχείρηση.
3. Η ασφαλιστική επιχείρηση μπορεί, με επιστολή, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση μόνο για παράβαση ουσιώδους όρου αυτής από τον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο και βαρύνεται με την απόδειξη της παράβασης. Με τη δήλωση της καταγγελίας, η οποία απευθύνεται στο λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλισμένο, γνωστοποιείται ότι, η μη συμμόρφωσήτους με τον παραβιασθέντα ουσιώδη όρο εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της καταγγελίας, επιφέρει τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης.
4. Η επιστολή της προηγούμενης παραγράφου αποστέλλεται στη διεύθυνση της κατοικίας ή διαμονής τουλήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Ως κατοικία ή διαμονή,θεωρείται και η τελευταία διεύθυνση που ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος δήλωσε εγγράφως στην ασφαλιστική επιχείρηση. Τα αποτελέσματα της επιστολής επέρχονται ανεξάρτητα από την άρνηση τουλήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου να παραλάβουν αυτή ή τη μη ανεύρεσή τους στις διευθύνσειςκατοικίας, ή διαμονής ή τη μη προσέλευσή τους στοταχυδρομείο για την παραλαβή της.
5. Σε κάθε περίπτωση πρόωρης λήξης της ισχύος της σύμβασης ασφάλισης σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, η ασφαλιστική επιχείρηση ενημερώνει σχετικά το Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου. Ειδικά στην περίπτωση της  παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η ενημέρωση δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα από την 30ή ημέρα από την αποστολή της σχετικής επιστολής. Η ασφαλιστική επιχείρηση δύναται να αντιτάξει έναντι του τρίτου ζημωθέντος τη λύση της σύμβασης ασφάλισης μόνον μετά την πάροδο δεκαέξι (16) ημερών από την ενημέρωση των προηγούμενων εδαφίων.»
6. Στην παρ. 1 του άρθρου 15 του π.δ. 237/1986, μετά τις νλέξεις «αρμόδια αρχή», προστίθενται οι λέξεις «κατά τιςδιατάξεις του άρθρου 49 παρ. 2γ του ν. 2696/1999 (Α΄ 57).»
7. Η παρ. 4 του άρθρου 38 του π.δ. 237/1986 καταργείται.
8. Εισάγεται τελική διάταξη με το ακόλουθο περιεχόμενο:
«Τελικές Διατάξεις
Καταργείται η υπ’ αριθμ. Κ4/2674/14.12.1977 (Β΄ 1291)
Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.»