Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΦΕΚ 3731/20081)ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
2)ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
3)ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
4)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ
Άρθρο 25
Στοιχεία αιτήσεων προς τη Διοίκηση
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3
του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Τα στοιχεία της ταυτότητας που αναφέρονται στην
αίτηση, όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, αποδει−
κνύονται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή τη
σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το
διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.»